Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: σύμβαση - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: σύμβαση - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΠΟΤΕ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ?

Κατηγορία: ΑΠΟΛΥΣΗ

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται παράνομη όταν :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας με δοκιμή είναι επιτρεπτή προκειμένου ο εργοδότης να διαπιστώσει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και μπορεί να έχει τις εξής μορφές :

Α) σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να ερευνηθεί αν ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Β) σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία ισχύει μέχρι να καταγγελθεί από τον εργοδότη λόγω ακαταλληλότητας του εργαζομένου.

Η δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια. Σύμφωνα με το νόμο, στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, η δοκιμαστική περίοδος είναι οι πρώτοι 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, αν η μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ?

Κατηγορία: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αλλαγή ωραρίου χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, εφόσον δηλαδή δεν έχει συμφωνηθεί τέτοια δυνατότητα στη σύμβαση, δύναται να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο και θεωρείται παράνομη.

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ?

Στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος, ο εργοδότης καθορίζει μονομερώς τον τρόπο, χρόνο και τόπο παροχής της εργασίας, θέτοντας όρια στη σύμβαση εργασίας αλλά χωρίς να παραβιάζει την ίδια τη σύμβαση. Ο μισθός, ο οποίος ανήκει στον πυρήνα της σύμβασης αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και δεν μπορεί να μεταβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης μειώσει αυθαίρετα το μισθό, ο εργαζόμενος έχει τις εξής επιλογές :

α) να αποδεχτεί την τροποποίηση της σύμβασης ,

β) να μην αποδεχτεί την τροποποίηση και να τη θεωρήσει ως μονομερή βλαπτική μεταβολή (δηλαδή χειροτέρευση των όρων εργασίας) Τότε μπορεί:

i/ είτε να αποδεχτεί τους νέους όρους με την επιφύλαξη έλεγχου της νομιμότητάς τους,

ii/ είτε να εμμένει στους παλαιούς όρους της σύμβασης εργασίας καθιστώντας τον εργοδότη υπερήμερο οφειλέτη,

iii/ είτε, τέλος, να θεωρήσει την τροποποίηση της σύμβασης ως καταγγελία και να αξιώσει αποζημίωση, εφόσον η σύμβαση ήταν αορίστου χρόνου.

γ)να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας.

ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο θάνατος του εργοδότη δεν επιφέρει κατά κανόνα τη λύση της σύμβασης εργασίας. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που τα μέρη απέβλεψαν ειδικά στο πρόσωπο του εργοδότη, όταν δηλαδή το πρόσωπο αυτό αποτελεί στοιχειώδες στοιχείο της σύμβασης, οπότε και η σύμβαση λύνεται. Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρχει αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τη διάταξη επιείκειας 675 του ΑΚ.

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης «…μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία». Ήτοι, η σύμβαση εργασίας ορισμένου, κατ’ αρχήν, λήγει όποτε το προβλέπει. Εάν, όμως, συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει νωρίτερα. Παραδείγματος χάριν, αν ο εργαζόμενος εκτελεί πλημμελώς τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει πριν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος. Ωστόσο, αν δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος, η καταγγελία είναι άκυρη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο μισθούς υπερημερίας μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασής του.

Σελίδα 5 από 16

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ