22
Νοέμβριος
 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Συντάχτηκε από τον  στις 11:06

Του Γιάννη Καρούζου, δικηγόρου-εργατολόγου

Έχει υποστηριχθεί από τη θεωρία, ότι η καθυστέρηση καταβολής του μισθού στο μισθωτό δε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή καθώς δεν υπάρχει καν μεταβολή των συμβατικών όρων.  Ομοίως, ορισμένα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι για να υφίσταται μεταβολή, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής και μόνιμη παράβαση των συμβατικών όρων. Σε άλλες αποφάσεις δε, έχει κριθεί ότι, μόνο η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του εργαζομένου δεν αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, παρά μόνο αν γίνεται δολίως από τον εργοδότη, πολύ περισσότερο μάλιστα αν η καθυστέρηση αυτή αποσκοπεί στον εξαναγκασμό προς αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του.

 

Σύμφωνα με αυτή τη θέση των δικαστηρίων, η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου, έστω και μακροχρόνια,  συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, μόνο στην περίπτωση που η μη καταβολή του μισθού οφείλεται σε δόλια και μεθοδευμένη συμπεριφορά του εργοδότη με σκοπό τον εξαναγκασμό του μισθωτού σε παραίτηση, ώστε να αποφύγει την καταβολή σε αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης. Επρόκειτο όμως για μια αυστηρή προς τον εργαζόμενο θέση, καθώς μετακυλίοταν σε αυτόν ο επιχειρηματικός κίνδυνος.

 

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε, ότι αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας, τόσο η μη καταβολή μισθού για διάστημα 14 μηνών(ΕφΘρ 444/2006), όσο και η μη καταβολή αποδοχών για διάστημα ενός έτους, εφόσον έγινε δολίως και με νομαδικό σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του μισθωτού(ΑΠ 1686/2007). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η μη καταβολή των αποδοχών για μακρύ χρόνο, προσδίδει στη συμπεριφορά του εργοδότη στοιχεία μονιμότητας. Να σημειωθεί, ότι σε άλλες αποφάσεις τους τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι μονομερή βλαπτική μεταβολή συνιστά η μη καταβολή των αποδοχών του στο μισθωτό, εφόσον αυτή γίνεται συστηματικά.  

 

Υπενθυμίζεται, ότι ο Άρειος Πάγος στην απόφαση 677/2017 έκρινε ότι, δε θεμελιώνεται βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου που ισοδυναμεί με έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, χωρίς να αποδεικνύεται η δολιότητα του εργοδότη στην παράβαση της υποχρέωσής του περί καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών.Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, αλλά μόνον αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργοδότη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παλαιότερη θέση της νομολογίας και θεωρίας.

 

Με το άρθρο 56 ν. 4487/2017 προστέθηκε στο άρθρο 7 ν. 2112/1920 το εξής εδάφιο : «Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.» Η εν λόγω διάταξη συνιστά επέκταση των προστατευτικών ορίων του εργαζομένου, προφυλάσσοντας τα δικαιώματά του απέναντι στην εργοδοτική πρακτική  της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών. Με άλλα λόγια προσφέρεται με τη διάταξη αυτή, η δυνατότητα στους εργαζομένους ώστε, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του μισθού τους, να θεωρήσουν τη συμπεριφορά του εργοδότη ως καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να αξιώσουν την νόμιμη αποζημίωση απόλυσής τους. Ως εκ τούτου,  δε χρειάζεται πλέον να συντρέχει ο δόλος στη συμπεριφορά του εργοδότη ώστε να διαπιστωθεί η μονομερής βλαπτική μεταβολή, αλλά αρκεί και μόνο το πραγματικό γεγονός της αναίτιας καθυστέρησης πληρωμής του μισθού.

 

Κατά το γράμμα της ως άνω διάταξης, η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών πρέπει να είναι «αξιόλογη». Πρόκειται για μια αόριστη νομική έννοια , η εξειδίκευση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης (adhoc).

 

Μέχρι σήμερα, η αξιόλογη καθυστέρηση έχει αξιοποιηθεί από τον Άρειο Πάγο, στο πλαίσιο της κρίσης του περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης. Ειδικότερα, σε πρόσφατες αποφάσεις του ( ΑΠ 114/2017, 412/2017, 680/2017, 1003/2017 κ.α.) έκρινε ότι, ως καταχρηστικώς ενασκούμενο θεωρείται το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του μισθωτού όταν δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εργοδότη, όπως της πληρωμής ληξιπρόθεσμων μισθών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το αξιόλογο της καθυστέρησης πληρωμής των αποδοχών κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας και συναρτάται προς τις ατομικές, οικογενειακές και οικονομικές ανάγκες του εργαζομένου, σε σχέση προς το ύψος του καθυστερούμενου ποσού αποδοχών του και τους λόγους της καθυστέρησης πληρωμής τους (ΑΠ 1115/2017).

 

Καταληκτικά, αξίζει να επισημανθεί ότι η καθυστέρηση πληρωμής του μισθού στον εργαζόμενο του παρέχει τα εξής δικαιώματα: να μηνύσει τον εργοδότη, να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας του, να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη του μισθού του ή να επιδιώξει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση. Δικαιούται επιπλέον να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του κατά τους εργασιακούς όρους που ίσχυαν πριν τη μεταβολή, οπότε η μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη τον καθιστά υπερήμερο και τον υποχρεώνει να καταβάλει μισθούς υπερημερίας. 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

 • Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

  Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών δικαίωσε δύο εργαζομένους

 • ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ
  Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

  Έξι κινήσεις πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους οφείλουν οι εργοδότες τους.

  Όπως αναφέρει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, η πρώτη κίνηση είναι η υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς δεν κοστίζει και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
  Σύμφωνα με τον κ.Καρούζο τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

  Βήμα πρώτο: Η υποβολή καταγγελίας στο ΣΕΠΕ. Η προσφυγή - καταγγελία μπορεί να γίνει άμεσα και δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος. Η συνάντηση, παρουσία του επιθεωρητή εργασίας, με εκπρόσωπο της επιχείρησης για την αναζήτηση " συμφιλιωτικής" λύσης, γίνεται εντός μηνός και αναβολή μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά.
   
  Βήμα δεύτερο: Η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για τη διεκδίκηση τμήματος των οφειλόμενων μισθών. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων εκτελείται αμέσως, δεν μπορεί να προσβληθεί με έφεση και εξαναγκάζει τον εργοδότη, αν υπάρχει περιουσία, να καταβάλει ένα μέρος των δεδουλευμένων.
   
  Βήμα τρίτο: Η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στο ΣΕΠΕ, εφόσον δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση - συμμόρφωση του εργοδότη. Η μη καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει και αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του.
   
  Βήμα τέταρτο: Η επίσχεση εργασίας, εφόσον υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή τουλάχιστον 2 μηνών. Ο εργαζόμενος δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές. Η δήλωση για επίσχεση πρέπει να είναι σαφής και ατομική, καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο. Η άσκηση του δικαιώματος ελέγχεται, ωστόσο, από τα δικαστήρια αν γίνεται καταχρηστικά ή όχι.
   
  Βήμα πέμπτο: Η έκδοση διαταγής πληρωμής για τους καθυστερούμενους μισθούς από περιουσιακά στοιχεία και "ό,τι υπάρχει" στο...ταμείο. Πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ο νέος νόμος 4488/17 προβλέπει την αποστολή εξωδίκου. Με τον τρόπο αυτό ο εργοδότης κερδίζει λίγο χρόνο (έως δεκαπέντε ημέρες) για να καταβάλει τα δεδουλευμένα χωρίς να χρειαστεί η έκδοση διαταγής πληρωμής. Η συζήτηση στα δικαστήρια θα πρέπει να γίνεται όχι πέραν των 3 μηνών κι αν αυτή αναβληθεί, θα πρέπει να προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Στην πράξη μένει να φανεί, βέβαια, αν οι παραπάνω προθεσμίες θα τηρούνται από τα δικαστήρια τα οποία θα πρέπει να εκδίδουν τις αποφάσεις μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του τακτικού ένδικου μέσου. Έχει παρατηρηθεί, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι συνήθως καθυστερούν να προσφύγουν με αποτέλεσμα είτε να μην βρίσκουν χρήματα σε λογαριασμούς της επιχείρησης είτε αυτά να είναι ήδη δεσμευμένα από άλλους πιστωτές με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
   
  Βήμα έκτο: Η αποχώρηση και η διεκδίκηση αποζημίωσης από τον εργοδότη και επιδότησης από τον ΟΑΕΔ. Τη νέα δυνατότητα δίνει ο πρόσφατος νόμος 4488/17 (άρθρο 51) που ισχύει από τις 13/9/17 σε συνδυασμό με το νόμο 4487/17 ο οποίος στο άρθρο 56 προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Ο άνεργος ο οποίος έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αποζημίωση (άρθρο 7 του νόμου 2112/1920) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, θα επιδοτείται (προϋπόθεση η προσκόμιση στον ΟΑΕΔ της εξώδικης δήλωσης και αποδεικτικό κοινοποίησης στον εργοδότη) μέχρι την τελική εκδίκαση της αγωγής. 

 • ΟΙ 6 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ
  Χωρίς μισθό για 2, 3 , 4 ή και περισσότερους μήνες ζουν
 • ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4488. ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 137 (13/9/17)    ο νέος νόμος  4488 με τις αλλαγές στη διαδικασία διεκδίκησης των δεδουλευμένων  αποδοχών

 • 900.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΜΗΝΩΝ
  Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ

  Μια σειρά παρεμβάσεων στη διαδικασία διεκδίκησης δεδουλευμένων αποδοχών, όπως για παράδειγμα η ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών που καταλήγουν στα δικαστήρια, περιλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

  Με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν τη δραματική εικόνα της αγοράς εργασίας και τις συνθήκες υποαμειβόμενης εργασίας να έχουν παγιωθεί ύστερα από επτά χρόνια δημοσιονομικής κρίσης, ύφεσης και εφαρμογής των μνημονίων, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επιδιώκει την πληρέστερη νομική οχύρωση τυπικά αναγνωρισμένων εργασιακών δικαιωμάτων με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή τους. Ενα τέτοιο δικαίωμα που καταπατείται πλέον συστηματικά είναι η καταβολή των δεδουλευμένων, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη και του υποψήφιου διδάκτορα Βασίλη Μπέτση, σε τουλάχιστον 900.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ εργάζονται καθημερινά και κανονικά, η καταβολή του μισθού τους γίνεται με καθυστέρηση από έναν μέχρι δεκαπέντε μήνες.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο νόμου που την ερχόμενη Δευτέρα παρουσιάζεται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, θα υπάρχουν διατάξεις που θα μειώνουν τον χρόνο αναμονής για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, στις περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, θα παρέχεται το δικαίωμα παράστασης των εργαζομένων ως «πολιτική αγωγή» στις δίκες και η απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου για ποσά έως 20.000 ευρώ.

  Αναλυτικά, οι αλλαγές που προωθούνται με το σχέδιο νόμου είναι:

  1. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες των εργαζομένων για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη τους, που σήμερα αποκλείονται.

  2. Σύντομη δικάσιμος για την εκδίκαση των διαφορών αυτών. 

  3. Απαλλαγή του εργαζομένου από την καταβολή δικαστικού ενσήμου όταν ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Η απαλλαγή θα ισχύει για ποσά έως 20.000 ευρώ και προβλέπει την καταβολή μειωμένου δικαστικού ενσήμου, 4 τοις χιλίοις, για το ποσόν που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Οπως σημειώνει ο εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, στην πράξη ενισχύεται η πλευρά των εργαζομένων να αποκτήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έναν άμεσα εκτελεστό τίτλο που θα τους επιτρέψει, με μόνη την έκδοσή του, να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων. 

  Μάλιστα, η διάταξη αυτή προσλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος, σε συνδυασμό με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από το ΚΚΕ και έγινε δεκτή από την κυβέρνηση. Μάλιστα, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπεται ξεκάθαρα ότι ο εγκλωβισμένος εργαζόμενος θα μπορεί να διεκδικεί επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

  Τα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα της αγοράς εργασίας την περίοδο της κρίσης, σύμφωνα με τη μελέτη των κ. Ρομπόλη και Μπέτση, είναι ότι η ανασφάλιστη εργασία αφορά έναν στους 5 εργαζομένους (500.000 άτομα)· περίπου 300.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μισθωτοί, στην πράξη απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι· περίπου 200.000 άτομα, ενώ εργάζονται 8 ώρες την ημέρα, καταχωρίζονται ως μερικά απασχολούμενοι· το 38% των εργαζομένων έχει αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

  Της Ρούλας Σαλούρου, από την έντυπη έκδοση της Καθημερινής.

  Πηγή: http://www.kathimerini.gr   

   

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ