10
Οκτώβριος
 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ?

Συντάχτηκε από τον  στις 00:00

Μερική απασχόληση σημαίνει ότι εργαζόμενος προφέρει εργασία μικρότερης διάρκειας από την κανονική και λαμβάνει αντιστοίχως μικρότερες αποδοχές. Σε αντίθεση με την εκ περιτροπής εργασία, δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά απαιτείται έγγραφη συμφωνία του εργαζομένου και κοινοποίηση στης Επιθεώρηση Εργασίας εντός 8 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης. Διαφορετικά θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Σχετικά Άρθρα

 • ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  Κατηγορία: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Συνήθη πρακτική - όχι όμως και πάντα ...νόμιμη - αποτελεί η υπέρβαση του ωραρίου για εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύει ο dikigorosergatologos.gr τα δυο βασικά προαπαιτούμενα είναι η συναίνεση του εργαζόνενου και η δήλωση της μεταβολής του ωραρίου στην "Εργάνη". Στο έγγραφο σημειώνονται συγκεκριμένα: "Η  παροχή της εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα όταν αυτή έχει συμφωνηθεί να παρέχεται με ημερήσιο ωράριο μικρότερο από το πλήρες (κανονικό) ωράριο στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και

  2. Η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο"

   

  Τι ισχύει όμως για την έγγραφη συμφωνία, την γνωστοποίηση, τις αποδοχές, και την πρόσθετη εργασία?

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
   
  Η σύμβαση μερικής απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Η έγγραφη αυτή συμφωνία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
  α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, 
  β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, 
  γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, 
  δ) τον τρόπο αμοιβής και 
  ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.(άρθρο 2 Ν.2639/1998) 

   

   
  Αν παραληφθεί η τήρηση του εγγράφου τύπου, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία η σύμβαση είναι άκυρη ως μερικής απασχόλησης και ισχύει ως πλήρους απασχόλησης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την ίδια την διάταξη του άρθρο 2, παρ.1,εδ. β του Ν.2639/98 η οποία καθιερώνει τεκμήριο (μαχητό) υπέρ της σύμβασης αορίστου χρόνου. 

   

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  Ο εργοδότης οφείλει να τη γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν προβεί στη γνωστοποίηση αυτή, τεκμαίρεται / θεωρείται ότι η σχετική σύμβαση καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης. 
   
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν.539/1945, όπως ισχύει. 
   
  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
   
  Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος οφείλει να την παράσχει,αν είναι σε θέση να το κάνει και η αρνησή του θα ήταν αντίθετη με τη καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένεις, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Ν. 3899/2010, άρθρο 17

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, όπως και η νυκτερινή εργασία, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης. 

   

   

 • Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΚΑΝΩ?

  Στην περίπτωση που ο μισθωτός δε λάβει την κανονική ετήσια άδεια που δικαιούται έχει τα εξής δικαιώματα:

  1)    Να λάβει το μισθό του για τις ημέρες που εργάστηκε παρότι έπρεπε να βρισκόταν σε άδεια.

  2)    Να λάβει τις αποδοχές αδείας, καθώς και το επίδομα αδείας, τα οποία  θα δικαιούταν αν βρισκόταν σε άδεια

  3)    Να λάβει αποζημίωση ίση με τις αποδοχές της άδειάς του προσαυξημένες κατά 100%. Η ίδια προσαύξηση οφείλεται και στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει ορισμένο τμήμα της άδεια του μισθωτού. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου, ωστόσο, η εν λόγω προσαύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 25%.

  Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να υποβάλει καταγγελία κατά του εργοδότη για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. 


 • ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ

  Ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών εργαζομένων  - εργοδοτών σε περιπτώσεις

 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ?

  Ο εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους μισθωτούς

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ 4487/2017
  Κατηγορία: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α' ) ο νόμος 4487/2017 

  Μεταξύ άλλων στο άρθρο 56 του νόμου προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

  Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 56 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 7 του νόμου 2112/1920.

  Το άρθρο 7 του νόμου 2112/1920 "Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων" διαμορφώνεται ως εξής : 

  "'Aρθρο 7. - Κείμενο νόμου

   Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία τούτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.
  Ώς μία τοιαύτη θεωρείται έν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου είς γραφείον λειτουργούν έν τη αλλοδαπή έφ' όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.
  Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης"

  ---------

  Υπενθυμίζεται ότι ο άρειος Πάγος με την απόφαση του (ΑΠ 677/2017) είχε κρίνει ότι  η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.

  Πηγή: www.taxheaven.gr

   

   


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ