13
Οκτώβριος
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 11 ΣΥΝΕΧΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ

Συντάχτηκε από τον  στις 11:43

Από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης,

ο εργαζόμενος που έχει συμφωνήσει να απασχολείται με το σύστημα των βαρδιών πρέπει να λαμβάνει ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών.

Αυτό απαντά το Υπουργείο Εργασίας σε ερώτημα που ετέθη. Όπως σημειώνεται,  με τις παρ. 1, 2 και 6α του άρθρου 40 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α ́101), προβλέφθηκε η δυνατότηταγια επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίαςνα λειτουργούν συνεχώς (καθ’ όλο το χρόνο του επταημέρου κάθε εβδομάδας), με την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
 
        ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

Μια εξ αυτών είναι η εφαρμογή συστήματος λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας (βαρδιών) εφόσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που μετέχει σ’ αυτές (παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.1892/1990)

 

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης της εργασίας αλλά και ως προς την εργασία κατά βάρδιες γενικά επισημαίνεται ότι αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 88/999 (94 Α ́) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με βάση το εν λόγω Π.Δ:

1) Ως εργασία κατά βάρδιες ορίζεται κάθε μέθοδος οργάνωσης της ομαδικής εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμενους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε μια δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων (παρ.5 του αρ.2)

2) Ως εβδομάδα ορίζεται η χρονική περίοδος επτά ημερών με έναρξη την 00:01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής (παρ. 7 του αρ.2).

3) Ως ελάχιστη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης ορίζεται, για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η οποία έχει ως έναρξη την 00.01’ και λήξη την 24.00’ ώρα, η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα (11) συνεχών ωρών (Αρ.3 του Π.Δ. 88/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012). Ως προς τη συγκεκριμένη περίοδο επισημαίνεται ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ. 26352/839/28-11-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η ελάχιστη αυτή ημερήσια ανάπαυση, η οποία προβλέπεται ρητώς από την Οδηγία 93/104/ΕΚ (νυν 2003/88/ΕΚ) ισχύει και για τις περιπτώσεις των βαρδιών, έτσι όπως αυτές προβλέπονται ως σύστημα εργασίας στο Π.Δ. 88/99. Ως εκ τούτου, θα πρέπει από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, ο εργαζόμενος που απασχολείται με το σύστημα των βαρδιών να λαμβάνει ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών.


 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ