28
Φεβρουάριος
 

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

Συντάχτηκε από τον  στις 00:00

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης υποβάλλεται αναγκαστικά

σε έγγραφο τύπο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο παροχής, τον τρόπο αμοιβής, τον χρόνο απασχόλησης και τον τρόπο κατανομής της εργασίας. Αν δεν τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, τεκμαίρεται ότι έχει συναφθεί σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει, μέσα σε 20 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης, να τη γνωστοποιήσει στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά θεωρείται και πάλι ότι η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης.

Σχετικά Άρθρα

 • ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  Κατηγορία: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Συνήθη πρακτική - όχι όμως και πάντα ...νόμιμη - αποτελεί η υπέρβαση του ωραρίου για εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύει ο dikigorosergatologos.gr τα δυο βασικά προαπαιτούμενα είναι η συναίνεση του εργαζόνενου και η δήλωση της μεταβολής του ωραρίου στην "Εργάνη". Στο έγγραφο σημειώνονται συγκεκριμένα: "Η  παροχή της εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα όταν αυτή έχει συμφωνηθεί να παρέχεται με ημερήσιο ωράριο μικρότερο από το πλήρες (κανονικό) ωράριο στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και

  2. Η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο"

   

  Τι ισχύει όμως για την έγγραφη συμφωνία, την γνωστοποίηση, τις αποδοχές, και την πρόσθετη εργασία?

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
   
  Η σύμβαση μερικής απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Η έγγραφη αυτή συμφωνία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
  α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, 
  β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, 
  γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, 
  δ) τον τρόπο αμοιβής και 
  ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.(άρθρο 2 Ν.2639/1998) 

   

   
  Αν παραληφθεί η τήρηση του εγγράφου τύπου, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία η σύμβαση είναι άκυρη ως μερικής απασχόλησης και ισχύει ως πλήρους απασχόλησης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την ίδια την διάταξη του άρθρο 2, παρ.1,εδ. β του Ν.2639/98 η οποία καθιερώνει τεκμήριο (μαχητό) υπέρ της σύμβασης αορίστου χρόνου. 

   

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  Ο εργοδότης οφείλει να τη γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν προβεί στη γνωστοποίηση αυτή, τεκμαίρεται / θεωρείται ότι η σχετική σύμβαση καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης. 
   
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν.539/1945, όπως ισχύει. 
   
  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
   
  Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος οφείλει να την παράσχει,αν είναι σε θέση να το κάνει και η αρνησή του θα ήταν αντίθετη με τη καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένεις, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Ν. 3899/2010, άρθρο 17

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, όπως και η νυκτερινή εργασία, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης. 

   

   

 • ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ (MOBBING) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ?
  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ

  Η ψυχολογική βία, αποτελεί

 • ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ?

  Οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

  Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος απασχολείται κατά

 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

  Ο βασικός νόμος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με σκοπό την πρόληψη του εργατικού ατυχήματος, είναι ο Ν. 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν. 3996/2011, 4144/2013 και 4174/2013.

  Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει ο εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση, και έχει εφαρμογή τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

  Ειδικότερα, ο εργοδότης ενδεικτικά οφείλει :

  •   Να εξασφαλίζει γενικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των τρίτων.

  •   Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους.

  •   Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

  •   Να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους επαγγελματικούς κινδύνους.

  •   Να φροντίζει για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μέσων παραγωγής και των εγκαταστάσεων. 

  •   Να διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας. 

  •   Να προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο, όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας σε σχέση με τις μεθόδους εργασίας και παραγωγής. 

  •   Να εκτιμά και να καταπολεμά τους κινδύνους. 

  •   Να προσαρμόζεται στις τεχνικές εξελίξεις. 

  •   Να παρέχει τις απαιτούμενες και κατάλληλες οδηγίες στους εργαζομένους.       

  •   Να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε εργαζομένου, σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

  •   Να μεριμνά ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες ειδικού και σοβαρού κινδύνου, μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση.

  Επιπλέον, ο εργαζόμενος έχει τις εξής υποχρεώσεις :   

  • Την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας,

  • Τη φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία, τόσο τη δική του όσο και των υπόλοιπων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις και τις παραλείψεις του, σύμφωνα με την εκπαίδευση που έχει λάβει από τον εργοδότη του.

  • Την ορθή χρήση των μέσων παραγωγής.

  • Την άμεση ενημέρωση του εργοδότη ή του τεχνικού ασφαλείας ή του ιατρού εργασίας, για οποιαδήποτε κατάσταση ικανή να προκαλέσει κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία.

  • Την παρακολούθηση  σχετικών σεμιναρίων ή άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

  Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος οφείλει να υπακούει στις οδηγίες του εργοδότη και να λαμβάνει την απαιτούμενη εκπαίδευση προκειμένου να συμβάλλει στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

  Ο ρόλος όμως, του εργοδότη είναι αυτός που καθορίζει αποφασιστικά την τήρηση των κανόνων υγιεινής κα ασφάλειας στην επιχείρηση, προς αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και προς επίτευξη ενός καλού επιπέδου ασφάλειας στην εργασία. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, οφείλει να λαμβάνει τόσο τα γενικά μέτρα πρόληψης, όπως αυτά που περιγράφονται ανωτέρω, όσο και τα ειδικά μέτρα, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και εντοπίζονται σε ειδικά νομοθετήματα.

  Σε περίπτωση δε εργατικού ατυχήματος, ο εργοδότης οφείλει :

  • Να το αναγγείλει μέσα σε 24 ώρες (για ατυχήματα στις οικοδομές και τεχνικά έργα) ή 48 ώρες για τα υπόλοιπα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας), στον φορέα ασφάλισης και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

  • Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται η περιγραφή και τα αίτια του ατυχήματος.

  • Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

  • Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρησης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος και ιατρικών εξετάσεων.

  Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους, μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.
followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ