Εργατολόγο

Εργατολόγο

Ως εργατικό ατύχημα δύναται να θεωρηθεί η επιδείνωση μιας ήδη

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 17:30

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στον αέρα του Παραπολιτικά FM 90,1

Τη δυνατότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν περιελήφθησαν εξ αρχής στο ρυθμιστικό πεδίο καταρτισθείσας ειδικής σσε, να προσχωρούν σε αυτήν οποτεδήποτε με «μονομερή δήλωσή τους» προς τα συμβαλλόμενα μέρη και να υπάγουν έτσι και τους υπαλλήλους που ανήκουν στη δύναμή τους στις αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις, προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την τροπολογία επιδιώκεται να περιοριστεί το φαινόμενο υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας να υπάγονται λχ σε διαφορετικό πλαίσιο ωραρίου, αδειών και λοιπών όρων εργασίας.

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

 

Μέχρι σήμερα μπορούσε να προσχωρεί μια μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στους όρους  ΣΣΕ που είχε συνάψει μια αντιπροσωπευτική οργάνωση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου ενώ τώρα  το δικαίωμα επεκτείνεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια μόνο  ως προς  τους θεσμικούς όρους. Να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση έχει ατονίσει ύστερα από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που απαγορεύει διαφορετικές μισθολογικές ρυθμίσεις  από εκείνες τις οποίες καθορίζει.

 
 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2738/1999 (Α' 180), προβλέφθηκε ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στους αντίστοιχους εργασιακούς χώρους υφίστανται περισσότερες από μία δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα αντιπροσωπευτικές, η διαπραγμάτευση διεξάγεται με το αρμόδιο όργανο που εκπροσωπεί το Δημόσιο με όλες τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις και με βάση τις κοινά διαμορφωμένες θέσεις τους. Με την πρόβλεψη αυτή ο νομοθέτης θέλησε να διασφαλίσει την ενότητα ρύθμισης των όρων εργασίας ανά κλάδο και ειδικότητα στο δημόσιο τομέα, κατά τρόπο που να διαμορφώνει όρους εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και αποφυγής δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την υπαγωγή υπαλλήλων των ίδιων υπηρεσιών σε διαφορετικό καθεστώς και πλαίσιο εργασίας. Είναι για το λόγο αυτό που επιδιώχθηκε, με τη διάταξη αυτή, η διαμόρφωση κοινών θέσεων μεταξύ των αρμοδίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανά κλάδο και ειδικότητα και η κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου συλλογικής ρύθμισης στο οποίο θα εμπίπτουν όλοι οι εργαζόμενοι, που θα υπάγονται στο πεδίο των κλάδων ή των ειδικοτήτων, που θα διέπονται από τη ρύθμιση.

 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Παρά ταύτα και δεδομένης της αυτονομίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο της οποίας είναι πιθανή η διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και ο καθορισμός του διεκδικητικού πλαισίου, δεν καθίσταται πάντοτε δυνατή η διαμόρφωση κοινής θέσης και συνακόλουθα η κατάρτιση εξ αρχής μίας συλλογικής σύμβασης που να δεσμεύει όλες τις αρμόδιες οργανώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ενόψει και της υποχρέωσης των εκπροσώπων του Δημοσίου να διαπραγματεύονται και να διασφαλίζουν την κατάρτιση συλλογικής ρύθμισης, καταρτίζεται συνήθως ειδική συλλογική σύμβαση με μία μόνον από τις αρμόδιες αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία τυγχάνει εφαρμογής μόνο στα μέλη της οργάνωσης αυτής. Συνέπεια αυτού είναι η υπαγωγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ειδικής συλλογικής σύμβασης, μέρους μόνο των υπαλλήλων που υπάγονται στον αντίστοιχο κλάδο ή ειδικότητα, ανάλογα με την ένταξή τους ή μη στη δύναμη της συμβληθείσας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Το γεγονός αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής δυσλειτουργίας σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι που ανήκουν στη δύναμη διαφορετικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς είναι πιθανόν έτσι υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας να υπάγονται λχ σε διαφορετικό πλαίσιο ωραρίου, αδειών και λοιπών όρων εργασίας, αλλά και την ανασφάλεια δικαίου για τον εφαρμοστή των συλλογικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό και δεδομένων των χρονικών περιορισμών που τίθενται από το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν καλύφθηκαν από την καταρτισθείσαειδική σσε στερούνται μέχρι πλήρους αποκλεισμού του δικαιώματος τους προς το συλλογικώς συμβάλλεσθαι, περιορισμός που δύσκολα μπορεί να εναρμονιστεί με την αρχή της αναλογικότητας και να θεωρηθεί αναγκαίος και πρόσφορος για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σχετικής ρύθμισης.

Για το λόγο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση, χωρίς να παραβλέπεται η επιδίωξη του νομοθέτη για την κατάρτιση κοινής και ενιαίας ρύθμισης που θα καλύπτει όλους τους υπαλλήλους των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, προβλέπεται η δυνατότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων που δεν περιελήφθησαν εξ αρχής στο ρυθμιστικό πεδίο καταρτισθείσας ειδικής σσε, να προσχωρούν σε αυτήν οποτεδήποτε με μονομερή δήλωσή τους προς τα συμβαλλόμενα μέρη και να υπάγουν έτσι και τους υπαλλήλους που ανήκουν στη δύναμή τους στις αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η επιδιωκόμενη από το νομοθέτη ενότητα ρύθμισης και αποφυγή δυσλειτουργιών και ανασφάλειας δικαίου όσο και η προστασία του πυρήνα του δικαιώματος όλων των αρμοδίων συνδικαλιστικών οργανώσεων για υπαγωγή των μελών τους σε συλλογικές ρυθμίσεις.

 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά, ωστόσο, μόνο την προσχώρηση σε συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν θεσμικούς όρους (ωράριο εργασίας, άδειες, διευκόλυνση και προστασία συνδικαλιστικής δράσης κλπ) και τούτο καθώς η επέκταση της δυνατότητας προσχώρησης χωρίς χρονικό περιορισμό σε καταρτισθείσες ήδη συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν μισθολογικούς όρους, δεν είναισυμβατή με την, δημοσίου συμφέροντος, ανάγκη του έγκαιρου δημοσιονομικού προγραμματισμού. Για λόγους, τέλος, ασφάλειας δικαίου, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται και στην περίπτωση της προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ήδη καταρτισθείσα συλλογική ρύθμιση η τήρηση των ίδιων όρων καταχώρισης και δημοσιότητας που προβλέπονται και για τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία.


Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 11:46

ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ακόμα και μία ώρα την εβδομάδα να εργάζεται κάποιος,

Είναι απολύτως άκυρη η απόλυση του μισθωτού για το λόγο

Σχόλιο του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο ραδιόφωνο του Αθήνα 9,84.

Τον  "εθισμένο μισθό", ανάλογα με τη διάρκεια

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος στον αέρα του Παραπολιτικά 90,1

Σε μοχλό χειροτέρευσης  των όρων αμοιβής των εργαζομένων

Περισσότερες ώρες και για...λιγότερα χρήματα απασχολούνται οι 6 στους 10 εργαζόμενοι με μερική και «εκ περιτροπής» εργασία! 

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα  στοιχεία του πιλοτικού προγράμματος στοχευμένων ελέγχων που έγιναν στην περιφέρεια Αττικής για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

 

Συγκεκριμένα:

 

- Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.667 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 452 ελέγχους. 

- Στους 9.025 εργαζόμενους που ελέγχθηκαν σε επιχειρήσεις, 

εντοπίστηκαν να θίγονται οι 920 ή ποσοστό 10,19%. Αδήλωτοι - ανασφάλιστοι βρέθηκαν 282 εργαζόμενοι, ποσοστό 30,65% και μερικώς  δηλωμένοι638 (ποσοστό 69,35%) εκ των οποίων οι 535 (ποσοστό 58,15% επί του συνολικού αριθμού των θιγομένων) δούλευαν με μερική ή «εκ περιτροπής» εργασία.

 

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν 4 ελεγκτικοί μηχανισμοί: το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τον Ελεγκτικό Μηχανισμό της πρώην ΕΥΠΕΑ, η Οικονομική Αστυνομία και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η στόχευση των ελέγχων έγινε στους κλάδους που επιδεικνύουν την υψηλότερη παραβατικότητα, με χρήση του risk analysis του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 508 συνολικού ύψους 4.187.726,1€.

 

 

 

 

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010, η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη
 
- Οι 5 ώρες υπερεργασίας επί πενθημέρου  είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η και 
- Οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η. 
 
Με βάση τη νομοθεσία,  η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Ωστόσο οι παραπάνω επιπλέον ώρες αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης. 
  
Αντίθετα, η εργασία άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από σειρά διατυπώσεων και διαδικασιών έγκρισης ενώ προβλέπονται  επιπλέον προσαυξήσεις: 40% για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης  μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως ή εντός του πλαισίου των εξαμηνιαίων αποφάσεων του υπουργού Εργασίας, 60% για απασχόληση πέραν των ορίων των υπουργικών αποφάσεων και 80% για κάθε ώρα κατ´ εξαίρεση υπερωρίας,  χωρίς δηλαδή την τήρηση,  από τον εργοδότη,  των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων.
 
 
 
Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας επτά αλλαγές έχουν κριθεί

Θετικό το πρόσημο -  τα πρώτα προβλήματα

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,

Κατά  το άρθρο 655, εδάφιο α΄ του Αστικού Κώδικα,
Το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού,

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Kontra Channel

Από το ...Μάρτιο αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης
Τα επιτρεπόμενα όρια απουσίας  του εργαζομένου από την εργασία λόγω «βραχείας ασθενείας»

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή

Είναι επιτρεπτός και νόμιμος ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης,

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 13:05

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 50%+1.

Στη νομοθέτηση της συμμετοχής του 1/2 αντί του 1/3 ως νέου ορίου απαρτίας

Σελίδα 1 από 48

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ