ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟXΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Share

Οι  μισθωτοί, έχουν καταρχήν, υποχρέωση να παρέχουν τη συμφωνημένη εργασία.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία πλέον της συμφωνηθείσας, εφόσον βέβαια είναι σε θέση να την εκτελέσει. Τυχόν άρνησή του θα είναι αντίθετη στις αρχές της καλής πίστης.

Για την επιπλέον αυτή εργασία, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει συμπληρωματική αμοιβή.