εργατικό ατύχημα

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο εργοδότης του εργολάβου,

του προσώπου δηλαδή που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια εργασιών και τους εργάτες, οι οποίοι δρουν υπό τις οδηγίες του. Ο εργοδότης-ιδιοκτήτης του ακινήτου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον εργολάβο. Οι δε εργάτες θεωρούνται εργαζόμενοι του εργολάβου. Ο εργοδότης είναι ανεύθυνος για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου και των εργατών του κατά την εκτέλεση του έργου. Το γεγονός ότι στις οικοδομικές εργασίες, ως εργοδότης, από την άποψη εφαρμογής του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων θεωρείται όχι μόνο ο εργολάβος, που προσλαμβάνει και αμείβει τους ασφαλισμένους, αλλά και ο εργοδότης-ιδιοκτήτης, δεν ασκεί επιρροή, αφού ο τελευταίος θεωρείται ως “πλασματικός εργοδότης” αποκλειστικώς και μόνο εν σχέσει προς την εφαρμογή του ως άνω νόμου και όχι ως πρόσωπο το οποίο αντικειμενικώς ευθύνεται για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης εξ αιτίας τραυματισμού του με τον εργολάβο με σύμβαση εργασίας συνδεόμενου παθόντος.