ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
February 5, 2020
ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ;
February 5, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Ρηξικέλευθη  μπορεί να χαρακτηριστεί η διάταξη του άρθρου 19 του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών»,

το οποίο τον Νοέμβριο του 2019 είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Στο εν λόγω άρθρο θεσπίζεται η κρατική – θεσμική υποχρέωση των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να αναλάβουν τα έξοδα νομικής υποστήριξης οριζοντίως, σ’ όλους τους μόνιμους υπαλλήλους τους, είτε με σχέση δημοσίου, είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διάταξη εξειδικεύει, ότι η παροχή της νομικής υποστήριξης περιορίζεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Α. Της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος του υπαλλήλου.

Β. Της  άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του.

Οι προϋποθέσεις είναι περιοριστές, ρητές, και περιλαμβάνουν:

  • την απόδοση τέλεσης αδικημάτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου
  • την απουσία καταγγελίας εκ μέρους της Διοίκησης. Δηλαδή η ασκηθείσα ποινική δίωξη να μην κινήθηκε εις βάρος του υπαλλήλου με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.

Το αξιοσημείωτο, είναι ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου, εισηγείται όχι απλά τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου, με την έννοια της εκπροσώπησης του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που συνδέεται με τη Δημόσια Υπηρεσία, για αυτόν τον σκοπό, αλλά προβλέπεται το δικαίωμα του υπαλλήλου να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο του, τα έξοδα και την αμοιβή του οποίου θα καλύπτει το οικείο Υπουργείο ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών.

Συγκεκριμένα, η διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει:

  1. Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. H νομική υποστήριξη αφορά, είτε τη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το οικείο Υπουργείο ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ανά υπόθεση, είτε την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
  2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4194/2013 (Α’ 208) Κώδικα Δικηγόρων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.»

*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.