ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
February 6, 2020
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
February 7, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Η υπ’ αριθμ. 205/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διευκρίνισε την έννοια του μονογονέα, τριτέκνου και πολυτέκνου γονέα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα ερωτήματα :Α) Ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανήλικου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/07; Β)Για τον καθορισμό των εννοιών του τριτέκνου και του πολυτέκνου γονέα, που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των τέκνων ή ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων και μόνο;

Προς απάντηση των άνω, λεκτέα τα ακόλουθα:

Το ευεργέτημα των οκτώ εργασίμων ημερών το χρόνο χορηγείται στο μονογονέα, ο οποίος κατοικεί μαζί με το τέκνο του και του έχει ανατεθεί  με δικαστική απόφαση αποκλειστικά η επιμέλεια του ανηλίκου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ασκεί τη γονική μέριμνα μαζί με τον άλλον γονέα. Τούτο πρέπει να γίνει δεκτό και διότι η αποτελεσματική φροντίδα της υγείας του ανηλίκου τέκνου, απαιτούν καθημερινή, συνεχή και άμεση (προσωπική) επαφή με το ανήλικο , έτσι ώστε όλα τα προβλήματα μα διαπιστώνονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος για την υγεία του ανηλίκου λόγω καθυστερημένης διάγνωσης και λήψης αναγκαίων μέτρων λαμβανομένου υπόψη ότι ο άλλος γονέας μπορεί να κατοικεί και σε διαφορετική πόλη. Και είναι μεν αληθές ότι και ο γονέας από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της επιμέλειας του ανηλίκου, αλλά όχι και η γονική μέριμνα, έχει δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα της ζωής του παιδιού, στερείται όμως, της δυνατότητας άμεσης και καθημερινής επίβλεψης και παρακολούθησης της υγείας του ανηλίκου, εφόσον δεν συγκατοικεί μαζί του, σε αντίθεση με τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα, ο οποίος ορθό είναι να έχει δικαίωμα λήψεως διπλάσιου αριθμού εργασίμων ημερών αδείας στην περίπτωση ασθένειας τέκνου (οκτώ αντί για τέσσερις). Απαραίτητο να τονισθεί ότι αναγκαία προυπόθεση για την χορήγηση της αυξημένης άδειας είναι να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος δικαστική απόφαση με την οποία του έχει ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 31 του ν. 440/2016 με το οποίο προστέθηκε για πρώτη φορά παράγραφος 8 στο άρθρο 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρονται τα ακόλουθα « Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών να ανταποκριθούν στην ανάγκη φροντίδας των ανηλίκων τέκνων τους στην περίπτωση που αυτά ασθενούν με τη θεσμοθέτηση άδειας με αποδοχές τεσσάρων ημερών το έτος. ..»

Από τα ανωτέρω, αλλά και τη σαφή και κατηγορηματική διατύπωση των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 8 , σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο στους γονείς – υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα τα οποία ασθένησαν, λαμβανομένου υπόψη και ότι, κατά την αναφορά που γίνεται αμέσως παρακάτω στην ιδιότητα του τρίτεκνου και πολύτεκνου, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την ίδια ως άνω άδεια του πρώτου εδαφίου, σαφώς προκύπτει ότι ο νομοθέτης δεν απέβλεψε γενικά και αόριστα στον συνολικό αριθμό των τέκνων του γονέα – υπαλλήλου που ζητά την άδεια, αλλά ειδικά και συγκεκριμένα στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων τα οποία ο υπάλληλος έχει την ευθύνη να φροντίζει κατά τον χρόνο που κάποιο από τα ανήλικα τέκνα του ασθενεί και ζητείται η χορήγηση σχετικής άδειας. (ομοίως και η πλειοψηφία στην υπ’ αριθμ. ΓνΝΣΚ 408/2014)

Επομένως για τον  καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα – υπαλλήλου, που αναφέρονται στον ΥΚ, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη μόνο ο αριθμός των τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα κατά το χρόνο που ζητείται η χορήγηση αδείας και όχι ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.