ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ;
February 5, 2020
Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ | ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
February 6, 2020
Share

Το αρ. 1 του Ν.4093/2012, όπως αντικατέστησε το άρθρο 3 του ΠΔ 88/99

για τον καθορισμό των χρονικών ορίων εργασίας, καθιερώνει για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών, ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα συνεχών ωρών. Η περίοδος αυτή των είκοσι τεσσάρων ωρών έχει ως έναρξη την 00.01’ και λήξη την 24.00’ ώρα.

Σημειωτέον ότι, η ελάχιστη ημερήσια αυτή ανάπαυση, όπως ρητώς προβλέπεται από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 88/99, ισχύει και για τις περιπτώσεις των βαρδιών.

Ως εκ τούτου, σε εργαζόμενο που απασχολείται με σύστημα βαρδιών θα πρέπει από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, να μεσολαβεί ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών, χωρίς να περιορίζεται από την περίοδο των είκοσι τεσσάρων ωρών που έχει ως έναρξη την 00.01’ και λήξη την 24.00’ ώρα. Την υποχρέωση για 11ωρη ανάπαυση του εργαζομένου ημερησίως, οφείλει να τηρεί ο εργοδότης.