ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
February 18, 2020
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ;
February 18, 2020
Share

Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, για τη συμμετοχή σε προκήρυξη, οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, κατατάσσονται όμως στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών.