ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ν.4653/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
February 7, 2020
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
February 7, 2020
Share

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ Α΄12/24.01.2020) ο ν . 4653/2020 “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις”.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός – Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της.

Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το πεδίο δράσης  της συνοψίζεται στις κάτωθι ενέργειες :

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και

β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.