ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝ ΑΝΗΛΙΚΟ
February 10, 2020
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ;
February 11, 2020
Share

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμφωνείται πάντοτε η χρονική τους διάρκεια,

και συγκεκριμένα  η ημέρα έναρξης και λήξης αυτής.
Μετά το πέρας της ρητής, δήλης ημέρας λήξης, η σύμβαση παύει αυτοδικαίως.

Στην ειδική περίπτωση, που η συμβασιούχος είναι έγκυος, η επιμήκυνση, η ανανέωση, ή η παράταση της σύμβασής της, αποκλείονται καθώς ούτε προβλέπονται, ούτε  συμπεριλαμβάνονται στα νομοθετικώς προβλεπόμενα μέσα προστασίας της εγκύου.