ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ;- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ;
February 19, 2020
Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
February 20, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει η περίπτωση του δημοσίου υπαλλήλου που διορίσθηκε προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, και ιδίως εάν μπορεί να ανακληθεί ο διορισμός του λόγω της πλαστότητας πτυχίου, ακόμα και μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος. Στο άρθρο 27 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3584/2007 (Α΄143) ορίζεται ότι: «2. Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 12 και 16 του παρόντος Κώδικα».

Εφόσον υπάλληλος όχι μόνο διορίστηκε παρανόμως, αλλ’ επιπλέον ήταν ο ίδιος που προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε στην παρανομία, η πράξη διορισμού του ανακαλείται και «μετά την παρέλευση» της διετούς προθεσμίας εντός της οποίας ανακαλούνται, κατ΄ αρχήν, οι παράνομοι διορισμοί.

Σημαντική απόφαση όμως του Διοικητικού Εφετείου με αριθμό 258/2016 έκρινε ότι παρόλο που ο υπάλληλος  «εν γνώσει» του συμμετείχε στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής με πλαστό τίτλο σπουδών [παραποιημένη βαθμολογία], πλην όμως, μη νομίμως ανακλήθηκε ο διορισμός του μετά την πάροδο διετίας, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση έκρινε ότι η παρανομία της ανάκλησης έγκειται στο ότι δεν λήφθηκαν υπόψη από την Υπηρεσία οι οικογενειακές της υποχρεώσεις, τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, η έλλειψη άλλων πηγών βιοπορισμού της εκτός από την εργασία της, του υψηλότατου ποσοστού αναπηρίας που τα προβλήματα υγείας της, προσδίδουν σ’ αυτή (90%) και της πλήρους αδυναμίας της προς εργασία, η οποία μάλιστα, είναι εφ’ όρου ζωής. Με το εν λόγω σκεπτικό χαρακτήρισε αυτά τα γεγονότα που άπτονται της υγείας – οικογενειακής- οικονομικής ζωής του υπαλλήλου, ως εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία η ανάκληση της πράξης διορισμού αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.