ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Share

Καθένα από τα μέρη της σύμβασης ορισμένου χρόνου

δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε την σύμβαση για σπουδαίο λόγο χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Σπουδαίο λόγο αποτελεί κάθε περιστατικό που καθιστά αντικειμενικά στη συγκεκριμένη περίπτωση μη ανεκτή για το άτομο που την καταγγέλει τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να αποκλεισθεί με συμφωνία.