ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/5 ΝΕΑ ΚΥΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
May 17, 2020
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΑ
May 18, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*. 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Για το ζήτημα της μετάφρασης ξενόγλωσσων πτυχίων από δικηγόρο, προβλέπονται τα κάτωθι στο άρθρο 36 του ν.4194/2013 (φ. Α 208/27.9.2013) «Κώδικας Δικηγόρων»: «1. … 2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α)… .β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιοσδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιοσδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε….».

Λαμβάνοντας τα άνω υπόψη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2914/2019 πρόσφατη απόφασή του , έκρινε ότι, η προσκόμιση επικυρωμένης από δικηγόρο μετάφρασης ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών για τη συμμετοχή του σε προκήρυξη ΑΣΕΠ, εφόσον έλαβε χώρα μετά την ισχύ του άνω νόμου (δηλαδή μετά τις 27-9-2013), είναι καθόλα νόμιμη και έγκυρη.

Επομένως, όταν συμμετέχων σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, προς απόδειξη της συνδρομής του πρόσθετου προσόντος της γνώσης ξένης γλώσσας, υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σχετικού ξενόγλωσσου πιστοποιητικού καθώς και επικυρωμένη μετάφραση αυτού από δικηγόρο υπό την ισχύ του νέου Κώδικα Δικηγόρων, που ισχύει από 27.9.2013, νοείται ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄ αυτού, δηλαδή από δικηγόρο που έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε . Επομένως, η υπό κρίση μετάφραση είναι έγκυρη και καλύπτει τις απαιτήσεις του πιο πάνω Κώδικα και αυτές της επίμαχης προκήρυξης.

Συμπερασματικώς, υπό τα δεδομένα αυτά, η απόφαση του ΑΣΕΠ, δυνάμει της οποίας αποκλείεται υποψήφιος που προσκόμισε μετάφραση ξενόγλωσσου πτυχίου από δικηγόρο, είναι νόμω αβάσιμη, με εσφαλμένη αιτιολογία και για τους λόγους αυτούς ακυρωτέα τυγχάνει.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.