ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙ;

ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
March 4, 2020
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;
March 5, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος δύναται να μετατεθεί και χωρίς προηγούμενη αίτησή του, δηλαδή με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίοι οφείλουν να εξειδικεύονται. Ο υπάλληλος που μετατίθεται, ακόμα και στην περίπτωση που η πράξη μετάθεσής του, είναι πρόδηλα παράνομη, όπως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οφείλει να την εκτελέσει άμεσα.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Υπηρεσίας, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ενώ ο υπάλληλος δεν διαθέτει δικαίωμα άρνησης εκτέλεσής της.

Στον αντίποδα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής απείθειας, η μη συμμόρφωση υπαλλήλου προς τις εντολές των προϊσταμένων του να παραδώσει τη διαχείριση που ασκούσε στον ορισθέντα αντικαταστάτη του,  παρά τη σχετική διορία που του χορηγήθηκε και στην συνέχεια να αναχωρήσει για τη θέση στην οποία μετατέθηκε.

Σε περιπτώσεις έκδοσης παράνομης πράξης μετάθεσης, ο υπάλληλος μπορεί να αμυνθεί δικαστικά με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου καθ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις δε προδήλου αντισυνταγματικότητας και παρανομίας της πράξης, ή συντέλεσης ανεπανόρθωτης ή τουλάχιστον δυσεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της απόφασης για μετάθεση, ο υπάλληλος, μπορεί να επιδιώξει την αναστολή εκτέλεσης της μετάθεσής του, στα πλαίσια της προσωρινής έννομης προστασίας.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.