ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 21, 2020
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 22, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 68 και με ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαρτίου 2020 η νέα ΠΝΠ με όλα τα νέα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ανάμεσα στα 72 άρθρα ξεχωρίζουν οι εργασιακές διατάξεις για το καινοφανές καθεστώς της αναστολής σύμβασης εργασίας. Επί του άρθρου αυτού πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής :

Αναστολή της σύμβασης εργασίας στο νέο πλαίσιο όπως τίθεται και με την ΠΝΠ σημαίνει :

  • Ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία ούτε τηλεργασία, όπως ακριβώς συμβαίνει στην άδεια ανευ αποδοχών, με τη διαφορά ότι καταβάλλεται επίδομα. Σε καμία περίπτωση ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, εφόσον η σύμβασή του έχει ανασταλεί και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε αυτό το καθεστώς
  • Ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει τον μισθό του αλλά επιδοτείται με τα 800 ευρώ που θα δοθούν από το κράτος, ενώ λαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού του μισθού η οποία καλύπτεται επίσης από το κράτος.
  • Ο εργοδότης μόνο εκουσίως μπορεί να καταβάλει μέρος ή εν όλω το μισθό στον εργαζόμενο οικοθελώς και προς ενίσχυσή του
  • Εφόσον ο εργοδότης θέλει να απασχολήσει το μισθωτό οφείλει να του καταβάλλει το σύνολο του μισθού του και φυσικά ενώ ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ χρήση του νέου μέτρου μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν οριστεί από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Οι εργοδότες δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 1 μήνα από τη δημοσίευση της ΠΝΠ, συνεπώς μέχρι 20 Απριλίου κατ αρχήν, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Εδώ γεννάται το ερώτημα αν και κατά πόσο η παράταση θα είναι αυτοδίκαιη ή ο κάθε εργοδότης θα μπορεί κατά περίπτωση να συνεχίζει την αναστολή ή να επαναφέρει την κανονικότητα στην επιχείρησή του.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της  ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους :

  • ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
  • Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότεςυποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
  • Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020είτε με καταγγελία από τον εργοδότη (απόλυση) είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους (παραίτηση).