ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ;

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ;
September 11, 2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
September 11, 2018
Share

Αν  ο εργοδότης προβαίνει σε «οικειοθελή» παροχή

(δηλαδή σε  παροχή με καθαρά χαριστική πρόθεση χωρίς καμία συμβατική ή άλλη νομική υποχρέωση) προς κάποιον μισθωτό του, δεν δικαιούται να εξαίρει από αυτήν άλλους μισθωτούς του, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με  αυτόν κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες προς εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας αναγκών της επιχείρησης, εκτός αν η εξαίρεση αυτή κατά την καλή πίστη και εν όψει των συναλλακτικών ηθών είναι, κατ’ αντικειμενική κρίση, δίκαιη και εύλογη, ή κατ’ άλλη παραλλαγή δικαιολογείται από κάποιο σοβαρό (αποχρώντα) και ειδικό λόγο. Τούτο επιβάλλει η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων. Να σημειωθεί δε ότι, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής είναι ότι τόσο οι μισθωτοί στους οποίους χορηγήθηκε η οικειοθελής παροχή, όσο και εκείνοι που εξαιρέθηκαν από αυτή, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο εργοδότη, δηλαδή στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέχει έναντι αυτών ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση εργασίας.