ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ;
September 11, 2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
September 11, 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ;
September 11, 2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
September 11, 2018
Share

Η διαφορά μεταξύ σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

και σύμβασης μαθητείας συνίσταται στο ότι στην πρώτη οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, ενώ στη δεύτερη στην προαγωγή της εκπαίδευσης του μαθητευόμενου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στη σύμβαση μαθητείας και στη σύμβαση πρακτικής ασκήσεως μαθητή ή σπουδαστή, αν τα μέρη δεν καθόρισαν τους όρους αυτής, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν είναι αντίθετες στο σκοπό και τη φύση των εν λόγω συμβάσεων, διότι και ο σπουδαστής ή ο μαθητής παρέχουν εργασία για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.