ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ, Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 50%
March 26, 2020
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
March 26, 2020
Share

Μπορεί ο Φρανσουά Μιττεράν (1916-1996, Γάλλος πρόεδρος) να διακήρυττε ότι

«Ο άνθρωπος δεν δέχεται πια να δουλεύει χωρίς να δημιουργεί, ούτε χωρίς να συμμετέχει σε αποφάσεις»,

ωστόσο τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού δημιούργησαν για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους μια νέα πραγματικότητα, σχεδόν ακαριαία.

Η εργασιακή καθημερινότητα, επανακαθορίστηκε από όρους και πρακτικές, που δεν αποτελούν κάτι άγνωστο για εργατολόγους και συνδικαλιστές.

Σίγουρα, όμως, η γενικευμένη εφαρμογή τους είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, όπως άλλωστε και η υγειονομική πρόκληση:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στο δημόσιο δί­καιο, η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα δεν αποτελεί ποινή, αλλά προ­σωρινό μέτρο προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις των εργαζο­μένων.

Η διαθεσιμότητα με αυτή την έννοια προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, που αφορά την καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3846/10 και ορίζεται από τον ίδιο το νόμο ως μέτρο αντί της καταγγελίας της σύμβασης.

Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται στον εργοδότη από το νόμο μόνο στην περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας της επιχείρη­σής του και για ορισμένο χρονικό διάστημα ανά έτος, που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες (συνολικά ή διακεκομμένα).

Σε διαθεσιμότητα μπορεί να τεθεί το σύνολο του προσωπικού της επι­χεί­ρησης ή ενός μόνο τμήματος αυτής, εάν οι λόγοι περιορισμού της δραστη­ριότητας του εργοδότη αφορούν ένα και μόνο τμήμα της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης.

Μάλιστα, το δικαίωμα αυτό του εργοδότη, ασκείται -κατά τη νομολογία- ακόμη και για μισθωτούς που προστατεύονται κατά της απόλυσης όπως είναι οι μη­τέ­ρες με παιδιά μέχρι ενός έτους, οι συνδικαλιστές, οι στρατευόμενοι, οι υπο­χρεωτικώς τοποθετημένοι στον εργοδότη λόγω αναπηρίας, πολυτεκνίας κ.λπ..

Κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του μέ­σου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθε­στώς πλήρους απασχόλησης.

Πέρα των αποδοχών που λαμβάνει ο μισθωτός από τον εργοδότη του κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας, ο ΟΑΕΔ του καταβάλλει επιδότηση ίση με το 10% του μέσου όρου των τακτικών του αποδοχών των δύο τελευταίων μη­νών και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών .

Διαθεσιμότητα

Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α ) και του ν. 1767/1988(ΦΕΚ 63 Α ).
Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Διευθυντικό δικαίωμα

Η δυνατότητα του εργοδότη να ρυθμίζει κάθε θέμα που ανάγεται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του, για την προσφορότερη πραγματοποίηση των σκοπών της, δικαιούμενος στο πλαίσιο αυτό, να προσδιορίζει και να εξειδικεύει κάθε φορά την υποχρέωση προς παροχή εργασίας του μισθωτού, καθορίζοντας συγκεκριμένα το είδος, τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και γενικότερα τις συνθήκες της εργασίας.

Εκ περιτροπής εργασία και προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η παροχή εργασίας κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος,

Στο χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος απασχολείται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασία, απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης, δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου στην πλήρη απασχόληση (έγγραφο 4355/16/03-03-2011) του υπουργείου Εργασίας.

Οικειοθελής αποχώρηση

Ο εργαζόμενος κατά την αποχώρηση από την εργασία του, δικαιούται να διεκδικήσει εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του, αποζημίωση για τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου εορτών.

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 295/2014 (Β ́ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε οικειοθελή αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Ομαδικές απολύσεις

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται, από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 , το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζεται:

α) Μέχρι 6 εργαζόμενους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους.
Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφαρμόζεται η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης στην τασσόμενη προθεσμία των είκοσι ημερών.

Για να προσδιοριστεί ο αριθμός του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό όσο και στα τυχόν υποκαταστήματα.

Τηλεργασία

Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.

Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόμενους, εργαζόμενο και εργοδότη και μπορεί είτε να αποτελεί μέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης εργασίας του εργαζόμενου είτε να υπάρξει συμφωνία εκ των υστέρων.

Η μετάβαση στην τηλεργασία από μόνη της δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης του τηλεργαζόμενου, μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία. Η άρνηση ενός εργαζόμενου να αποδεχθεί την τηλεργασία δεν αποτελεί από μόνη της αιτία διακοπής της εργασιακής σχέσης ούτε τη μεταβολή των όρων και συνθηκών απασχόλησης αυτού του εργαζόμενου.

Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις για συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: athina984.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Δημήτρης Κωστάκος