ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ
April 6, 2020
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
April 7, 2020
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ
April 6, 2020
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
April 7, 2020
Share

Από την Καθημερινή της Κυριακής

 

Διαβάστε το άθρο στην Καθημερινή

Με τα κυβερνητικά μέτρα στον κλάδο του εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων προστατεύονται ή και επιδοτούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με οδηγία του κράτους, αλλά και σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, εφόσον επιλεγεί για αυτούς από τον εργοδότη το σύστημα της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Έτσι, οι εργαζόμενοι προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους θα πρέπει κατ’ αρχάς να ελέγχουν σε ποια από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων ανήκουν ώστε να γνωρίζουν  εν τέλει αν επιδοτούνται και αν προστατεύονται ως προς την απόλυσή τους. Παρακάτω αναλύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις, με βάση όλες τις ΠΝΠ, ΚΥΑ και εγκυκλίους , που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας και συναρμόδια Υπουργεία μέχρι σήμερα.

Α. Επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής.

 1. Είναι νόμιμη η απόλυση εργαζομένου από 18-03-2020 και μετά;

Απαγορεύονται από 18-03 οι απολύσεις και είναι άκυρες αν αυτές συντελέστηκαν.

 1. Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου;

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα έληγαν μετά την 20-03-2020 αναστέλλονται υποχρεωτικά. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης μετά την άρση της αναστολής είναι υποχρεωμένος να τη συνεχίσει με το υπολειπόμενο χρόνο. Σ αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

 1. Τι ισχύει με τις συμβάσεις που έληξαν πριν την 1-3-2020 και αυτές που λήγουν μετά τις 20-03-2020;

Οι συμβάσεις τις πρώτης κατηγορίας (που έληξαν πριν την 1-3-2020 δεν τυγχάνουν αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι συμβάσεις της δεύτερης κατηγορίας που  διακόπηκαν με πρωτοβουλία του εργοδότη πρόωρα στο διάστημα από 1-3-2020 έως 20-03-2020 δικαιούνται επιδότησης 800 ευρώ. Η τελευταία περίπτωση, αφορά και στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου που παραιτήθηκαν πρόωρα στο διάστημα 1-3-2020 με 20-03-2020.

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η αποζημίωση των 800 ευρώ;

Το ποσό αυτό καταβάλλεται για χρονικό διάστημα από 15-03-2020 έως 30-04-2020.

 1. Η παραιτήσεις και απολύσεις από 1-3-2020 έως 20-03-2020 επιδοτούνται;

Επιδοτούνται με τα 800 ευρώ.

 1. Ποιοι εργαζόμενοι σ’ αυτές τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να εργάζονται ;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται με το καθεστώς τηλεργασίας, το προσωπικό ασφαλείας, εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, καθώς και εκείνοι που η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει αναστείλει (πχ διοικητικό προσωπικό).

Β. Πληττόμενες επιχειρήσεις.

7.Βάσει ποιου ΚΑΔ οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες;

Με βάση τον ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας. Υπάρχει και η δυνατότητα υπαγωγής με τον ΚΑΔ δευτερεύουσας με την προϋπόθεση  ότι  τα ακαθάριστα έσοδα του 2018 έως 20-03-2020 είναι μεγαλύτερα από τη δευτερεύουσα σε σχέση με την κύρια. Πρόβλημα ωστόσο υπάρχει για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν κάνει έναρξη το 2018 και σήμερα λειτουργούν με προσωπικό στο δευτερεύοντα ΚΑΔ και δεν εντάσσονται στους πληττόμενους.

 1. Τι σημαίνει αναστολή της σύμβασης εργασίας; Πόσο διαρκεί; Τι δικαιούμαι;

Ο εργοδότης στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να θέσει προσωπικό σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του, για διάστημα 45 ημερών, με δυνατότητα επιλογής του μέτρου από 21-03-2020 έως 20-04-2020. Στην κατηγορία του προσωπικού αυτού μπορούν να ανήκουν και ευπαθείς ομάδες, όπως έγκυες κτλ. Οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αυτό το σύστημα δικαιούνται 800 ευρώ για το διάστημα της αναστολής, το οποίο είναι συνεχόμενο και ανέκκλητο, διάρκειας 45 ημερών. Στη διάρκεια της αναστολής ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση να παρέχει εργασία.

 1. Ευρισκόμενος σε αναστολή της σύμβασης εργασίας μπορώ να εργάζομαι με τηλεργασία; Πώς θα αμείβομαι;

Επιτρέπεται η τηλεργασία στο σύστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας όχι όμως και το αντίστροφο. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται εργαζόμενος που ήδη παρέχει εργασία με τηλεργασία να τεθεί σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του μονομερώς. Η αμοιβή του εργαζόμενου με τηλεργασία και σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του είναι η εξής :

Α. θα λαμβάνει τα 800 ευρώ από το κράτος

Β. και ο εργοδότης θα του καταβάλλει αναλογικά μισθό με βάσει της αποδοχές του για τις ημέρες απασχόλησής του, μέχρι τη συμπλήρωση του καταβαλλόμενου μισθού του, δηλαδή αφαιρουμένων των 800 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης, ο εργοδότης εξ ελευθεριότητας μπορεί να καταβάλλει μεγαλύτερο τμήμα του μισθού του εργαζομένου, αλλά αυτό ασφαλίζεται.

 1. Τι ισχύει στις επιχειρήσεις αυτές με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου;

Ο εργοδότης στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αναστείλει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και να τις υπαγάγει στο καθεστώς επιδότησης των 800 ευρώ. Οι συμβάσεις που έληξαν πριν την 1-3-2020 δεν τυγχάνουν αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι συμβάσεις που έληγαν μετά τις 20-03-2020 αλλά  διακόπηκαν με πρωτοβουλία του εργοδότη πρόωρα στο διάστημα από 1-3-2020 έως 20-03-2020 δικαιούνται επιδότησης 800 ευρώ. Η τελευταία περίπτωση, αφορά και στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου που παραιτήθηκαν πρόωρα στο διάστημα 1-3-2020 με 20-03-2020.

 1. Δικαιούχοι των 800 ευρώ:

-Όσοι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή του κράτους.

– Εργαζόμενοι πληττόμενων επιχειρήσεων (με βάσει ΚΑΔ), που τέθηκαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για 45 ημέρες.

– Εργαζόμενοι αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οικειοθελώς αποχώρησαν ή απολύθηκαν στο διάστημα από 1-3-2020 έως 20-03-2020 (μόνο σε προσωρινά ανασταλείσες επιχειρήσεις ή πληττόμενες).

 1. Ποιοι δεν τα δικαιούνται:

– ¨Όσοι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που πλήττεται βάσει ΚΑΔ εργάζονται με τηλεργασία.

– Όσοι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που έκλεισε προσωρινά με απόφαση αρχής βρίσκονται σε τηλεργασία, άδεια, είναι προσωπικό ασφαλείας ή προσωπικό που συνεχίζει να εργάζεται (πχ διοικητικό προσωπικό).

– Όσοι απασχολούνται σε δεύτερο εργοδότη και λαμβάνουν μισθό, μολονότι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ από την πρώτη τους εργασία.

 1. Πότε μπορεί ο εργοδότης να εφαρμόσει το νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασία και με ποιους όρους;

Δύναται ο εργοδότης να επιβάλλει χρόνο εργασίας τουλάχιστον 2 εβδομάδων, στο 50% τουλάχιστον του προσωπικού του, για διάστημα έως 6 μήνες από την υιοθέτηση του μέτρου. Στο διάστημα αυτό απαγορεύονται οι απολύσεις. Το 50% δε του προσωπικού υπολογίζεται, αφαιρουμένων των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

 1. Ο εργοδότης που επέλεξε το μέτρο της αναστολής της σύμβασης εργασίας , μπορεί να προβεί σε απολύσεις ;

Ο εργοδότης σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να προβεί σε απολύσεις και είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει για 45 ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος τους ίδιους εργαζόμενους με τους ίδιους όρους εργασίας όπως εκείνοι ίσχυαν πριν την 21-03-2020.

ΠΗΓΗ: Καθημερινή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Ρούλα Σαλούρου