ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Ενδέχεται ο εργοδότης να επιθυμεί η απόλυση των υπαλλήλων του να γίνει με προειδοποίηση,

δηλαδή μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου, ο οποίος είναι ανάλογος με τα έτη υπηρεσίας του απολυόμενου υπαλλήλου στον εργοδότη από την εργασία του οποίου απολύεται. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλει ο εργοδότης να γνωρίσει με έγγραφο στο μισθωτό ότι, η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας θα λυθεί μετά την πάροδο του χρόνου της προειδοποίησης. Κρίνεται δε σκόπιμο και στην πράξη γενικά εφαρμόζεται η ημερομηνία της απόλυσης, δηλαδή η λήξη του χρόνου της προειδοποίησης, να καθορίζεται επακριβώς προς αποφυγή αμφισβητήσεων.

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης έχει υποχρέωση, κατά την ημερομηνία που ορίστηκε ως λύση της σύμβασης εργασίας (ημέρα απόλυσης), να καταβάλει το μισό (1/2) μόνο της αποζημίωσης που προβλέπεται για την απόλυση χωρίς προειδοποίηση.