ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ Η΄ ΑΦΟΡΜΗΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία, πράγμα που σημαίνει ότι, το κύρος της δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζομένου. Η άσκηση, όμως, του δικαιώματος αυτού, όπως και κάθε δικαιώματος, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 Αστικού Κώδικα, δηλαδή της μη υπέρβασης των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, η υπέρβαση δε των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία. Στα πλαίσια αυτά, δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία που έλαβε χώρα αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτία ή αφορμή, αφού για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι’ αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καμία εμφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόμενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλει το άρθρο 281 ΑΚ.