ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΟΝ REAL FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας,

ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, οπότε ο τελευταίος έχει δικαίωμα να απαιτήσει μισθούς υπερημερίας για το διάστημα που έπεται της καταγγελίας της συμβάσεώς του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία του σε άλλο χρόνο. Το εν λόγω δικαίωμα του μισθωτού για λήψη μισθών υπερημερίας δεν είναι απεριόριστο, αλλά, όπως κάθε άλλο δικαίωμα, απαγορεύεται να ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή καθ’ υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του (άρθρο 281 ΑΚ). Τέτοια περίπτωση καταχρηστικής αξίωσης μισθών υπερημερίας συντρέχει όταν ο μισθωτός για να λάβει τους μισθούς από τον υπερήμερο εργοδότη (χωρίς φυσικά να εργασθεί) παραμένει με τη θέλησή του για μακρό χρονικό διάστημα άνεργος και αποφεύγει, αδικαιολόγητα και κακόβουλα, να φροντίσει για ανεύρεση άλλης εργασίας. Με άλλα λόγια, όταν ο μισθωτός προτιμά να αξιώνει την πληρωμή των μισθών υπερημερίας, ενώ μπορεί να ανεύρει εύκολα και να προσφέρει τη εργασία του σε άλλο εργοδότη.