ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως είναι άκυρη,

όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Τέτοια περίπτωση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας, αποτελεί και η περίπτωση όπου ο εργοδότης απολύει τον μισθωτό του από αντίδραση, επειδή ο τελευταίος αρνήθηκε να συμπράξει κατά την άσκηση των εργασιακών του καθηκόντων σε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.