Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως

και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό που εκ του νόμου δικαιούται ο εργαζόμενος ως αποζημίωση απόλυσης, η απόλυση είναι άκυρη. Ωστόσο, δεν επέρχεται ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας στην περίπτωση κατά την οποία υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες η μη καταβολή από τον εργοδότη ολόκληρης της οφειλόμενης αποζημίωσης είναι δικαιολογημένη κατά τις αρχές της καλής πίστης, αποδιδόμενη όχι σε κακοβουλία, αλλά σε εύλογη αμφιβολία ή πλάνη συγγνωστή ή παραδρομή ως προς το ακριβές ποσό αυτής. Θεωρείται δε ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε συγγνωστή πλάνη όταν αυτός, αν και κατέβαλε την, κατ’ αντικειμενική κρίση, επιμέλεια την οποία κάθε συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να επιδείξει στις συναλλαγές του, δεν μπόρεσε να διαγνώσει την από το νόμο απορρέουσα υποχρέωσή του, ήτοι να καταβάλει στον απολυόμενο το εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, πιστεύοντας  καλόπιστα ότι η υποχρέωσή του αυτή εκπληρώνεται με την καταβολή του χρηματικού ποσού, που προσέφερε για το σκοπό αυτό στον εργαζόμενο.