ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ;

ΟΙ 3 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σχέσης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους

που είναι μέλος της διοίκησης του σωματείου είναι άκυρη κατά τη διάρκεια της θητείας του και για έναν χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 14 Ν.1264/1982, σύμφωνα με το οποίο η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους που προστατεύεται, επιτρέπεται μόνον στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή, β) Όταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από τρίτους, γ) Όταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, δ) Όταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί, ε) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα  στην εργασία του για περισσότερο από 7 ημέρες διάστημα. Περαιτέρω, προκειμένου για την έγκυρο της απόλυσης συνδικαλιστή απαιτείται η συνδρομή του κατά τα ανωτέρω σπουδαίου λόγου καταγγελίας να διαπιστωθεί από ειδική Επιτροπή κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου.