ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (MOBBING) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
September 11, 2018
Share

Ως ηθική παρενόχληση (Mobbing) στο χώρο εργασίας

νοείται η συστηματικά επαναλαμβανόμενη και διαρκής κακομεταχείριση, παρενόχληση, (ψυχολογική) βία, εχθρική, βάναυση, προσβλητική, εκφοβιστική, ανάρμοστη ή απλώς ανοικεία συμπεριφορά εργοδότη σε βάρος εργαζομένου ή ομάδας εργαζομένων, προϊσταμένου σε βάρος υφισταμένου, και αντιστρόφως, ή ομοιοβάθμων συναδέλφων μεταξύ τους ή και εκ μέρους τρίτων, λ.χ. πελατών ή προμηθευτών, έναντι εργαζομένων, με στόχο ή αποτέλεσμα τον στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την απομόνωση και τελικά την αποπομπή από τον χώρο εργασίας ή και από την επιχείρηση γενικότερα. Δεδομένης της βαριάς προσβολής του δικαιώματος στην προσωπικότητα του ατόμου – θύματος της παρενόχλησης, τούτο έχει δικαίωμα να αξιώσει έναντι του δράστη της παρενόχλησης βάσει των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914 και 932 ΑΚ την αποκατάσταση της ηθικής (μη περιουσιακής) του βλάβης, όσο και της τυχόν επελθούσας περιουσιακής του ζημίας λόγω της εκ μέρους του απώλειας της θέσης εργασίας του, κάποιας τυχόν προαγωγής ή επιπλέον παροχής (bonus) προς αυτόν.