ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
September 11, 2018
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ RBS
September 11, 2018
Share

Ο Ν.1264/1982 αναγνωρίζει ειδική προστασία στους εργαζομένους για νόμιμη συνδικαλιστική τους δράση,

στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη δραστηριότητα που αποβλέπει στη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων, προβλέποντας ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους που λαμβάνει χώρα για το λόγο αυτό είναι άκυρη. Πέραν δε από τις περιπτώσεις όπου η απόλυση συνδικαλιστή λαμβάνει χώρα για κάποιο από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 14 του ως άνω Νόμου σπουδαίους λόγους απόλυσης, η συνδρομή των οποίων έχει προηγουμένως διαπιστωθεί από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή του άρθρου 15, έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι η απόλυση συνδικαλιστή είναι έγκυρη και όταν αυτή έχει ως αιτία τη μειωμένη απόδοση του εργαζομένου, την άρνησή του να ακολουθεί τις οδηγίες των προϊσταμένων του και να ενημερώνεται στο αντικείμενο της εργασίας του, τη συμπεριφορά του εντός του εργασιακού χώρου που επιφέρει διατάραξη της εργασιακής ηρεμίας, τη διαρκή αδυναμία του να εκτελέσει την εργασία του στον τόπο παροχής αυτής, έστω και αν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, την εκ μέρους του διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του εργοδότη, καθώς και την εν γένει αντισυμβατική ή κακόβουλη συμπεριφορά του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον κλονισμό του αναγκαίου κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της σχέσεως εργασίας στο μέλλον.