Η άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Δικαιούται ο εργοδότης μου να παρακολουθεί την ηλεκτρονική επικοινωνία μου;
August 31, 2022
Η Άδεια Σχολικής Παρακολούθησης Τέκνου
September 2, 2022
Δικαιούται ο εργοδότης μου να παρακολουθεί την ηλεκτρονική επικοινωνία μου;
August 31, 2022
Η Άδεια Σχολικής Παρακολούθησης Τέκνου
September 2, 2022
Share

Στο άρθρο 50 του Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι :

« 1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. 

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. 

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. 

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. 

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. 

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ανωτέρω νόμου, τις διευκολύνσεις του άρθρου 50, σχετικά με την γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών, απολαμβάνουν και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι :

« 1. Οι διατάξεις «των άρθρων 48 έως 54», του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στους εργαζόμενους γονείς και ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της εναρμόνισης των γονεϊκών και επαγγελματικών τους ευθυνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών και την ανάγκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

2. Οι διατάξεις «των άρθρων 48 έως 54»,του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α 65), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α 41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών. […]»

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, οι διατάξεις του νόμου Ν.4075/2012 περί χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου, τυγχάνουν καθολικής και πλήρους εφαρμογής για όλους ανεξαρτήτως τους εργαζόμενους σε κάθε τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό) και ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας που τους συνδέει με τον αντίστοιχο εργοδότη. 

Επομένως, μέχρι το τέκνο του εργαζόμενου να συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών, δικαιούται να αιτηθεί από τον εργοδότη του την άδεια άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του Ν. 4075/2012. Η εν λόγω άδεια μπορεί να έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 μήνες. Επιπλέον, μπορεί να αιτηθεί η άδεια αυτή να του χορηγηθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Μπορεί δηλαδή, αν π.χ. αιτηθεί 6 μηνών άδεια, να ζητήσει να του χορηγηθούν πρώτα οι 3 πρώτοι μήνες και οι υπόλοιποι 3 σε μεταγενέστερο στάδιο. Η έναρξη και η λήξη της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, ή ο τρόπος τμηματικής χορήγησής της θα αναγράφεται στην αίτησή που θα υποβάλλει ο εργαζόμενος.

Δικηγόρος Εργατολόγος