ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
July 13, 2020
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
July 16, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο  υπάλληλος που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία του τον τίτλο που απέκτησε εντός τριμήνου από την ορκωμοσία του. Εάν η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν περιλαμβάνει ορκωμοσία, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε περίπτωση που χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, η κατά τα ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την παρέλευση της χορηγηθείσας παράτασης.

Ωστόσο, σε περίπτωση προσκόμισης του σχετικού τίτλου μετά την παρέλευση του κατά τα ανωτέρω τριμήνου και πριν την εξάντληση εξαμήνου από την ορκωμοσία ή τη λήξη της παράτασης, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει το 50% της προσαύξησης των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας.

Περαιτέρω, εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.  

Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενημερώσει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Σημειωτέον ότι, εάν η διακοπή ή μη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, όπως ιδίως λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση.επιστροφής αποδοχών.

Επομένως, ο υπάλληλος που δεν έλαβε πτυχίο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, θα πρέπει να επιστρέψει στην υπηρεσία του, λόγω μη προσκόμισης του πτυχίου, την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, με τους νόμιμους τόκους. Σημειωτέον μάλιστα ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρόνος της εν λόγω άδειας στην περίπτωση αυτή, δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.