ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΓΙΝΕΤΑΙ;

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
July 16, 2020
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
July 16, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

 

Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπάγονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 410/88. Στο εν λόγω ΠΔ, προβλέπεται ότι η πρόσληψη του υπαλλήλου, ενεργείται με απόφαση του οικείου υπουργού ή και του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα δημόσιου  δικαίου,  η  πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για  την πρόσληψη του προσωπικού οργάνου. Στην   απόφαση   πρόσληψης   αναφέρεται   το    ονοματεπώνυμο    του προσλαμβανόμενου,  το  είδος  της  εργασίας,  καθώς και ο χρόνος διάρκειάς  της σύμβασης ορισμένου χρόνου.    Η απόφαση πρόσληψης αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη στη διεύθυνση κατοικίας του προσλαμβανόμενου, ο  οποίος  καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η σύμβαση εργασίας με  τον  προσλαμβανόμενο, λογίζεται   ότι   καταρτίστηκε  με  την  ανάληψη  υπηρεσίας,  η  οποία βεβαιώνεται με προσήκοντα τρόπο από την υπηρεσία.» 

Βάσει των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας με τον προσληφθέντα, διενεργείται με την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν. Δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας για σοβαρούς λόγους, για τους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αυτό, καθίσταται αναγκαίο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθότι οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου διενεργούνται για την κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας. Επομένως, τυχόν πρόβλεψη για τους εν λόγω υπαλλήλους, δυνατότητας ανάληψης υπηρεσίας σε μεταγενέστερο από το τεθέν χρονικό σημείο, δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό των συμβάσεων αυτών.

Αντιθέτως, δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων μέχρι 6 μήνες, υφίσταται ΜΟΝΟ για τους διοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, για εξαιρετικούς λόγους.