Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
September 17, 2020
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
September 17, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 εδ. β` του ν. 3198/1955, μισθωτοί εν γένει, που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως, εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, δύνανται εάν μεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν από την εργασία, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν είτε να απομακρύνονται από την εργασία εκ μέρους του εργοδότη τους, λαμβάνοντας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι τα 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς τα 50% της αποζημιώσεως, την οποία δικαιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Για τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, πάντα τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ν.δ. 3198/1955 ως και στις διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει, πλην εκείνων που αφορούν στην προειδοποίηση.

Βάσει των ανωτέρω, εφόσον ο εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως και πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, δικαιούται να αποχωρήσει οικειοθελώς, λαμβάνοντας το 50% της αποζημίωσης αν δεν έχει επικουρική ασφάλιση ή το 40% της αποζημίωσης αν έχει επικουρική ασφάλιση.

Για την αποχώρηση και τη λήψη μειωμένης αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, δεν απαιτείται συγκατάθεση του εργοδότη. Αρκεί ο εργαζόμενος να δηλώσει στον εργοδότη ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και επιθυμεί να αποχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να λάβει μειωμένη αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

Σημειωτέον τέλος ότι, με πάγια δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι από μόνη της η υποβολή από την πλευρά του εργαζομένου αίτησης για συνταξιοδότηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας μέσω παραίτησής εκ μέρους του, αλλά ούτε θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία του, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προηγουμένως.