Η κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο από συνταξιούχο του δημοσίου

Η ψηφιακή κάρτα στις καλένδες | Το εισόδημα της εργασίας και η ακρίβεια
November 6, 2022
Οι πιο συχνές άδειες στην εργασία
November 6, 2022
Η ψηφιακή κάρτα στις καλένδες | Το εισόδημα της εργασίας και η ακρίβεια
November 6, 2022
Οι πιο συχνές άδειες στην εργασία
November 6, 2022
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Καταρχήν, σύμφωνα με το αρ.1 του Ν. 1256/1982, απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν 1232/1982 για την  “επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις”  και, άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, η απαγόρευση ισχύει επίσης για:   α) τους αναπήρους μειωμένης οράσεως, ή τυφλούς για τους οποίους δεν συνυπολογίζεται το επίδομα ανικανότητας,   β) τους ιερείς, δασκάλους ή ιερείς καθηγητές που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος,   γ) τους πολυτέκνους, και   δ) τους συνταξιούχους που θεμελίωσαν δικαίωμα συντάξεως βάσει υπηρεσίας τους σε θέση του δημοσίου τομέα, εφ` όσον οι ακαθάριστες αποδοχές όλων των πιο πάνω κατηγοριών υπερβαίνουν το όριο των 3/5 των ακαθαρίστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Προκειμένου δε για τους πολύτεκνους που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, επιτρέπεται η κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης με περιορισμό των ακαθάριστων αποδοχών τους μέχρι του ορίου αυτού. Για όσους έχουν από τρία μέχρι τέσσερα ανήλικα παιδιά το όριο του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται στα 3/5 και για όσους έχουν από πέντε ανήλικα παιδιά και πάνω αυξάνεται στα 4/5. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω απαγόρευσης κατοχής δεύτερης θέσης στο δημόσιο, για τους ανωτέρω λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα, είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη σε δεύτερη θέση ή απασχόληση, όταν πρόκειται, για κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για εμπειρογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς και για τους κατά τα άρθρα 50 του Ν. 993/1979 και 8 του Ν. 1232/1982 ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες της Προεδρίας της Δημοκρατίας του Ν. 161/1975 καθώς και για μετακλητούς ή με θητεία λειτουργούς του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, εφ` όσον συντρέχουν οι εδικοί όροι και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία ή για κάθε περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού προεδρίας Κυβερνήσεως,  Οικονομικών και του οικείου Υπουργού.  Οι αποφάσεις αυτές δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ορίζουν ακόμα τα προσόντα κα το ποσοστό επί των αποδοχών της χρονικά δεύτερης θέσεως ή απασχολήσεως που θα δικαιούται να απολαμβάνει ο λειτουργός, υπάλληλος, μισθωτός ή συνταξιούχος που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο του άρθρου 6 του παρόντος. Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ.16 του Ν. 1256/1982, στην απαγόρευση διορισμού ή απασχόλησης σε δεύτερη θέση στο δημόσιο, δεν εμπίπτουν :   “α) Οι Εφημέριοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε σχολεία δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης σε Κοινότητες και Δήμους που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων εκτός των περιοχών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, καθώς και όσοι φοιτούσαν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες και Πανεπιστημιακές Σχολές “έως και το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982” και εφόσον μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ` αυτές θα διοριστούν σε παρόμοιες με τις παραπάνω θέσεις Σχολείων Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης.   β) Οι Ιερείς εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιερατικές σχολές ή εκκλησιαστικά φροντιστήρια ή άλλους φορείς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης καθώς και όσοι φοιτούσαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές “έως και το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982″ και εφόσον,  μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ` αυτές διοριστούν σε παρόμοιες θέσεις. Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και οι ιεροψάλτες καθώς και οι εφημέριοι που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέση Γραμματέα Κοινότητας”.  γ)  Οι μουσικοί και καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων.   δ) Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που είναι τεχνικοί της πολεμικής βιομηχανίας,  οι πιλότοι, οι μηχανικοί και οι επιμελητές πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.   ε) Οι απολυθέντες στη δικτατορία ή εξαναγκασθέντες σε παραίτηση, και   στ) Οι ανάπηροι της πολεμικής και ειρηνικής περιόδου.   ζ. Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το αρ. 2 του ανωτέρω νόμου, οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί ή συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα που κατέχουν δεύτερη θέση ή έχουν και δεύτερη απασχόληση, οφείλουν το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου ετησίως, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση “τύπου του Ν.Δ. 105/1969  “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος”, σε απλό έντυπο χωρίς τέλος χαρτοσήμου”  στην αρμόδια υπηρεσία και μονάδα προσωπικού και των δύο τυχόν κατεχομένων θέσεων, ή απασχολήσεών τους, που διαβιβάζεται για το σχετικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, επί του επίμαχου ζητήματος, ο Άρειος Πάγος με απόφαση του (1348/2002 ΑΠ), έχει κρίνει ότι απαγορεύεται η πρόσληψη στο δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, συνταξιούχων του δημόσιου επίσης τομέα, εφ’ όσον οι ακαθάριστες αποδοχές τους από σύνταξη οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα υπερβαίνουν τα 3/5 των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του ΑΠ. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι, η ανωτέρω ρύθμιση του ν. 1256/1982, που θέτει περιορισμούς στην πολυθεσία και την πολυαπασχόληση και καθιερώνει ανώτατο όριο απολαβών των διπλοθεσιτών στο δημόσιο τομέα, δεν αντίκειται σε καμία διάταξη του Συντάγματος και ιδίως σ’ εκείνη του άρθρου 5 παρ. 1 αυτού.

Άλλωστε, σύμφωνα τη διάταξη του αρ. 104 παρ. 1 εδ β. του Συντάγματος επιτρέπεται ο κατά πρόβλεψη ειδικού νόμου διορισμός σε δεύτερη θέση, όπως άλλωστε έχει αναφέρει πολλάκις και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε σχετικές γνωμοδοτήσεις του.