ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ 9ΜΗΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ;

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 30, 2020
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;
September 30, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ουκ ολίγες φορές πολίτες κατήγγειλαν ότι οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού πολλών υπηρεσιών αφαιρούν από την 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι πατέρες υπάλληλοι (ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2) την 6µηνη άδεια µητρότητας που έχουν λάβει οι µητέρες των παιδιών από τον ΟΑΕ∆ (ν. 3655/20008, άρθρο 142).

Πολλές υπηρεσίες είχαν απευθύνει ερώτηµα για το συγκεκριµένο θέµα στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υ∆ΜΗ∆). Το υπουργείο, µε σχετική εγκύκλιό του, είχε εκφράσει την άποψη ότι πρόκειται για όµοιες διευκολύνσεις, συνεπώς πρέπει να αφαιρείται η µια από την άλλη.

Ωστόσο και ήδη από το 2013, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων µεταξύ των   Υπουργείων, το Υ∆ΜΗ∆ µετέβαλε την άποψη του. Αποδέχθηκε την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Συνηγόρου του Πολίτη, σύµφωνα µε την οποία:

Η εξάµηνη άδεια προστασίας µητρότητας του ΟΑΕ∆ είναι άδεια µητρότητας, χορηγούµενη αποκλειστικά στις µητέρες εργαζόµενες σε επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις του ιδιωτικού τοµέα, ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά συνέπεια δεν αποτελεί όµοια διευκόλυνση µε την 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου. Εάν η µητέρα έχει κάνει χρήση της αδείας αυτής, δεν πρέπει να αφαιρείται από το 9µηνο το οποίο εξακολουθεί να δικαιούται ο πατέρας.

Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται η δυνατότητα προσβολής της άρνησης της εκάστοτε υπηρεσίας για την χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.