ΔΥΣΙΑΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
October 4, 2020
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
October 5, 2020
Share

Αν η πάθηση του δημοσίου υπαλλήλου συγκαταλέγεται μεταξύ των δυσίατων νοσημάτων (ΦΕΚ Β΄ 1386/2001), δικαιούται να λάβει διπλάσια αναρρωτική άδεια, μετά από σχετική αίτησή του, κατά την κατωτέρω διαδικασία.

Στους πάσχοντες από δυσίατο νόσημα χορηγείται, με αίτησή τους προς την Υπηρεσία, αναρρωτική άδεια διπλάσιας διάρκειας συγκριτικά με τους λοιπούς πάσχοντες. Ως δυσίατα νοσήματα, δε, θεωρούνται οι νοσηρές καταστά­σεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσ­βάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέ­σεις. Τα νοσήματα αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν ιάσιμα ή θεραπεύσιμα προσ­δοκάται δε, ότι η καλή χρήση της διπλάσιας αναρρωτικής άδειας θα συντελέ­σει στη λειτουργική επανένταξη του δημοσίου υπαλλήλου, ότε και παύει να ισχύει το ευεργέτημα της παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 και 3 του ΥΚ (Υπαλληλικού Κώδικα): «1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. … 3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.».

Η απόδειξη δυσίατου νοσήματος προϋποθέτει απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Αποκλειστικά αρμόδιες να γνωματεύσουν για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα και για την απαλλαγή τους από την υπηρεσία, εφόσον δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που οφείλεται στα νοσήματα αυτά, είναι οι ειδικές υγειο­νομικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές επιλαμβάνονται των υποθέσεων αυτών μετά από ένσταση του υπαλλήλου καθώς και μετά από ερώτημα ή ένσταση της υπηρεσίας. Οι γνωματεύσεις των ειδικών υγειονομικών επιτροπών υπόκεινται σε Προσφυγή στις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 166 ΥΚ, τόσο από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο όσο και από τη Διοίκηση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση τους (άρθρο 167 ΥΚ).