Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ;

ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ;
October 12, 2020
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
October 14, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Είναι αληθές ότι ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα, βάσει του οποίου μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του, δεν μπορεί όμως να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της εργασιακής σχέσης χωρίς να έχει δικαίωμα από τον νόμο ή τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να επέρχεται στον εργαζόμενο άμεσα ή έμμεσα υλική ή ηθική βλάβη.— Έτσι, δεν μπορεί μονομερώς να υποβιβάζει τον μισθωτό με την ανάθεση σ’ αυτόν καθηκόντων κατώτερης φύσεως σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης ή να προβαίνει σε δυσμενή μεταχείρισή του ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας του, που συνεπάγονται συνέπειες δυσμενείς ως προς τις αποδοχές αλλά και ως προς την προσωπικότητα του μισθωτού.

Σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας εργαζομένου, αν η μονομερής βλαπτική μεταβολή, υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιχειρείται, αντίκειται στην καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, με αποτέλεσμα την παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού, μπορεί ο τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την ανεπίτρεπτη επαγγελματική μείωση που υφίσταται.

Περαιτέρω από το άρθρο 7 εδ. α ́ του ν. 2112/1920, το οποίο ορίζει ότι «πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ην  ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου» σε συνδυασμό με τα άρθρα 281, 288, 648, 652, 656, 349 έως 351 και 361 του Α.Κ. προκύπτει ότι στην περίπτωση της σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή σε προσδιορισμό της παρεχόμενης εργασίας με κατάχρηση του διευθυντικού του δικαιώματος, η μονομερής αύτη βλαπτική μεταβολή δεν επάγεται τη λύση της εργασιακής σύμβασης, αλλά παρέχονται διαζευκτικά στο μισθωτό τα δικαιώματα: α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται σιωπηρά νέα σύμβαση εργασίας, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη, ή β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν. 2112/1920, ή, τέλος, γ) να εμμείνει, εξωδίκως ή και δικαστικώς, στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν τις αποδεχθεί, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας.