ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

Share

Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να ασκεί και ιδιωτικό έργο,

μόνο εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν εμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας του, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων.

Πρώτον, το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί ότι ο εκάστοτε υπάλληλος δύναται να ασκήσει ιδιωτικό έργο και να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα ως προς αυτό.

Δεύτερον, απαραίτητη είναι η χορήγηση στο δημόσιο υπάλληλο άδειας για το συγκεκριμένο έργο.

Εφόσον, λοιπόν, τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις,

η παράλληλη εργασία του δημοσίου υπαλλήλου σε ιδιωτικό του γραφείο είναι νόμιμη.