Αδυνατώ να αναλάβω υπηρεσία την ημερομηνία που με καλεί ο Δημόσιος φορέας. Τι μπορώ να κάνω;

Στην Τεργέστη διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο των Ιταλών εργατολόγων
September 17, 2022
Διεθνής Ημέρα Ίσης Αμοιβής: Η μισθοδοτική διαφάνεια μπορεί να αμβλύνει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
September 18, 2022
Share

Της Δικηγόρου-Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*. 

Η περίληψη της πράξης διορισμού του δημοσίου υπαλλήλου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.

Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διο­ριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθε­σμία τριάντα (30) ημερών.

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. Στους εξαιρετικούς λόγους, εντάσσονται λόγοι που σχετίζονται ιδίως με οικογενειακές υποχρεώσεις, με λόγους υγείας ή σχετίζονται με την αδυναμία του υπαλλήλου να μεταβεί από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία διορίστηκε.

Κατά αυτόν τον τρόπο, αν κάποιος, ο οποίος διορίστηκε σε μια παραμεθόριο περιοχή, πλην όμως εκείνος διαμένει σε απομακρυσμένη χιλιομετρικά περιοχή, και η μετάβασή του απαιτεί τη μίσθωση κατοικίας, την μετακόμιση όλης της οικογένειας και των προστατευόμενων μελών στην παραμεθόριο περιοχή διορισμού του, δηλαδή χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες αφενός δεν γίνεται να αποφευχθούν, αφετέρου παρακωλύουν τον υπάλληλο να αναλάβει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος την υπηρεσία του, τότε, εκείνος δύναται να  αιτηθεί την παράταση της ορκωμοσίας του.

Συγκεκριμένα, θα υποβάλλει αίτηση με θέμα την παράταση της ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας του σε ρητή ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Στην εν θέματι αίτηση πρέπει να περιγράφεται σε τι συνίστανται οι εξαιρετικοί λόγοι που υπαγορεύουν την αιτούμενη παράταση.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.