Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο δημόσιο; Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτηση του;

Γιατί μειώνεται η προσφορά εργασίας στον Τουρισμό στην Ιταλία;
September 6, 2022
Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;
September 8, 2022
Γιατί μειώνεται η προσφορά εργασίας στον Τουρισμό στην Ιταλία;
September 6, 2022
Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;
September 8, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Κατ’ αρχάς, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων θεσπίζεται και προβλέπεται ως κώλυμα διορισμού η κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι: «Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου».

Με άλλα λόγια, θεσπίζεται απαγόρευση τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας ταυτόχρονα σε δύο οργανικές θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για τον κανόνα απαγόρευση της πολυθεσίας.

Ειδικά, η περίπτωση, κατά την οποία ένας ήδη δημόσιος υπάλληλος συμμετάσχει σε προκήρυξη ή διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο, υπάγεται και ρυθμίζεται στην τρίτη παράγραφο του ως άνω άρθρου του Υπαλληλικού Κώδικα, κατά το οποίο «Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση».

Επομένως, εφόσον ένας ήδη δημόσιος υπάλληλος συμμετάσχει σε προκήρυξη προκειμένου να διοριστεί σε άλλη θέση στο Δημόσιο Τομέα, τότε, εφόσον κληθεί να αναλάβει υπηρεσία στη δεύτερη θέση, με την αποδοχή αυτής, τεκμαίρεται ότι σιωπηρά έχει παραιτηθεί από την πρώτη θέση, την οποία κατείχε. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται σαφές ότι ο διορισμός του στη δεύτερη θέση στο Δημόσιο Τομέα, δεν πάσχει, ούτε είναι άκυρος ή παράνομος, αφού με την αποδοχή της δεύτερης θέσης, δημιουργείται πλάσμα δικαίου κατά το οποίο, λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί από την πρώτη θέση, την οποία κατείχε και υπηρετούσε.

Στο ίδιο πνεύμα, κινήθηκε και  η από 15-5-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448, η οποία διευκρίνισε και υπογράμμισε ότι «ο υπάλληλος δεν οφείλει να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον πρώτο φορέα διορισμού του» όμως, «κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση, προκειμένου στη συνέχεια ο φορέας διορισμού στη δεύτερη θέση να προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού του, ο υπάλληλος με υπεύθυνη δήλωση δύναται να γνωστοποιεί ότι υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και ότι με την αποδοχή του διορισμού του στη δεύτερη θέση ενεργοποιείται η διάταξη της παρ.3 του άρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα».


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.