ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
November 3, 2020
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
November 4, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Δεν έχει διευκρινιστεί, αν ο χρόνος, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι τελούσαν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, θα εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας.

Δηλαδή, δεν έχει μέχρι στιγμής ρυθμιστεί αν, το γεγονός ότι ο εργαζόμενος τελούσε σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα επηρεάσει τον αριθμό των δικαιούμενων ημερών άδειας αναψυχής.

Ωστόσο, το διάστημα της αναστολής, θα πρέπει να συνυπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας, για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας του εργαζομένου. Τούτο διότι, ο χρόνος που διανύεται κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, στην ουσία αποτελεί πραγματικό χρόνο εργασίας του μισθωτού για τη θεμελίωση και υπολογισμό των εργασιακών δικαιωμάτων του (όπως για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, των επιδομάτων και δώρων, την άδεια αναψυχής κ.λπ.), ενώ συνεχίζεται κανονικά και η ασφάλιση του εργαζομένου. Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και με το θεσμό της διαθεσιμότητας.

Επομένως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο εργαζόμενος τελεί σε αναστολή, για τον υπολογισμό των ημερών αδείας και του επιδόματος αδείας του.

Το ζήτημα αυτό, αναμένεται να αποσαφηνιστεί με έκδοση υπουργικής απόφασης ή εγκυκλίου.