ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

RIDERS: Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ – ΜΠΟΞΕΡ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
December 20, 2020
ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
December 20, 2020
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*

Σημαντικό στοιχείο είναι και ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω covid-19 σε συνδυασμό πάντα με τις προβλεπόμενες διατάξεις για  διατήρηση προσωπικού. Προτείνω την διακριτή παρακολούθηση των ενισχύσεων που θα απεικονίζει για κάθε επιχείρηση την μορφή και το είδος χρηματοδότησης. Παρουσιάζω παρακάτω τις σημαντικότερες περιπτώσεις:

  • Αποζημίωση 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την κρίσιμη περίοδο, δεν απασχολούσαν ή απασχολούσαν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους(σ.σ.: αρχικά προβλεπόταν η απασχόληση μέχρι και πέντε εργαζομένων και στη συνέχεια, με σχετική τροποποίηση, εφαρμόστηκε η ενίσχυση για τις παραπάνω επιχειρήσεις, εφόσον απασχολούσαν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους). και αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ προς τους επιστήμονες. Όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό θα πρότεινα ότι και στα απλογραφικά βιβλία θα ήταν χρήσιμη η απεικόνιση τους σε συνδυασμό με πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης ΦΠΑ. Στην ΚΥΑ 16604/3224/27-4-2020, για την αποζημίωση των επιστημόνων αναφέρει ρητά ότι η ανωτέρω αποζημίωση είναι αφορολόγητη.
  • Επιδότηση Τόκων-κρατική επιχορήγηση στην περίπτωση αυτή οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα παρουσιάζονται επίσης ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει εντός της ίδιας περιόδου να εμφανιστούν τόσο τα έξοδα (που επιχορηγούνται), όσο και τα έσοδα (που προέρχονται από την επιχορήγηση).Όσον αφορά την διατήρηση προσωπικού προβλέπεται ότι ο λήπτης της επιχορήγησης οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2021.
  • Μελλοντική έκπτωσης 25% με ρυθμισμένες οφειλές (κρατική ενίσχυση), και αυτό το ποσό αποτελεί κρατική ενίσχυση βέβαια δεν χορηγείται στις επιχειρήσεις έναντι κάποιας παρελθούσας ή αναμενόμενης ανταπόδοσης (π.χ. αγορά επενδυτικών αγαθών, πραγματοποίηση παραγωγικών δαπανών κ.λπ.), αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ταμειακή ενίσχυση και την οικονομική στήριξη των οντοτήτων που επλήγησαν από τον Covid – 19. Όσον αφορά τον λογιστικό του χειρισμό αποτελεί έκτακτο έσοδο της χρήσης, ενώ ο φορολογικός του χειρισμός δεν έχει καθοριστεί ακόμη από την διοίκηση. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αυτής της ενίσχυσης δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης προσωπικού.
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή (κρατικό δάνειο-κρατική επιχορήγηση) δάνειο για το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης και επιχορήγηση για το μη επιστρεπτέο. Ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται κυρίως από την επίδραση της ενίσχυσης κεφαλαίου και τόκων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε επίπεδο φορολογίας οποτεδήποτε η επιχείρηση αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% (προφανώς και του 50%)τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Και σε αυτή την ενίσχυση η διατήρηση προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο συγκεκριμένα όπως στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν τοίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021, Ο έλεγχος διατήρησης προσωπικού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά τη περίοδο αναφοράς και σε κάθε διάστημα. Εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
  • Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι θα περιμένουμε διευκρινήσεις λογιστικού και φορολογικού χειρισμού για την κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα. Ως γνωστόν οι επιχειρήσεις – εργοδότες κατέβαλαν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και απέδωσαν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. Άρα αναμένεται ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της μετέπειτα κρατικής συμμετοχής καθώς έγινε ρητή αναφορά στην πρόσφατη εγκύκλιο του ΦΠΑ.
  • Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
  • Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας στην 39539/996/30.9.2020 αναφέρει ρητά ότι ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές κυρίως στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, και για το 2021 οι κρατικές ενισχύσεις να αποτελούν την απαρχή ανάπτυξης της οικονομία μας.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

http://knkaccounting.gr

 

Το blog μας έχει την τιμή να φιλοξενεί περιοδικά τις απόψεις του κ. Χρήστου Κρίγκα, οικονομολόγου – ειδικού στα οικονομικά των επιχειρήσεων.

Δικηγόρος Εργατολόγος