ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ 2021
December 29, 2020
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
December 30, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Μία από τις πρόσφατες καταδίκες της χώρας αφορούσε την προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στην υπόθεση Παπαχελά και Amazon SA κατά Ελλάδας. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις προσφεύγουσες 300.000 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη, 2.500 ευρώ για έξοδα και δαπάνες όπως επίσης και 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη λόγω παράνομης κατάληψης ξενοδοχείου και σχετικής αδράνειας του ελληνικού κράτους.

Ειδικότερα το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ (προστασία της περιουσίας) προβλέπει ότι «Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύϊ Νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Βασιζόμενες στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου οι προσφεύγουσες διαμαρτυρήθηκαν για την παράνομη κατάληψη του ξενοδοχείου τους και την κωλυσιεργία των αρμοδίων αρχών που αρνήθηκαν να τις αποζημιώσουν.

Το ΕΔΔΑ λοιπόν επισήμανε ότι η αποτυχία των αρχών να λάβουν μέτρα για την εκκένωση του ξενοδοχείου και την έξωση των παράνομων καταληψίων , μολονότι μάλιστα είχε εκδοθεί εντολή εκδίωξης από εισαγγελέα, είχε ως αποτέλεσμα το ακίνητο να περιπέσει σε αχρηστία για αρκετά χρόνια, επιβαρύνοντας συγχρόνως οικονομικά τις προσφεύγουσες λόγω σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους του κτηρίου.

Η δε κυβέρνηση από την πλευρά της δικαιολόγησε την αδράνεια των αρχών για λόγους δημοσίου συμφέροντος προς αποφυγή διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης.  Επικαλέστηκε επίσης λόγους κοινωνικής πρόνοιας αφού σε μια εποχή που η κρίση της μετανάστευσης είχε κορυφωθεί δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις στέγασης για τους εν λόγω μετανάστες οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη του ξενοδοχείου.

Σταθμίζοντας το ΕΔΔΑ το δημόσιο συμφέρον από τη μια και το αγαθό της ιδιοκτησίας από την άλλη έκρινε πως οι αρχές θα έπρεπε να είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμα των προσφευγουσών για ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εύρεση ικανοποιητικής λύσης. Παραμένοντας ωστόσο αδρανείς για πλέον των τριών ετών και διατηρώντας μια κατάσταση που είχε σοβαρές δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τις ιδιοκτήτριες του υπό κατάληψη κτηρίου, οι εθνικές αρχές είχαν αποτύχει στην επίτευξη μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και των απαιτήσεων προστασίας των δικαιωμάτων της περιουσίας και ιδιοκτησίας των προσφευγουσών.

Κατά συνέπεια υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ σχετικά με την καταπάτηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας που σε εθνικό επίπεδο προστατεύεται συνταγματικά από το άρθρο 17 του Συντάγματος.