ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΓΚΥΟ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
June 9, 2019
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
June 12, 2019
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα θεωρείται το βίαιο συμβάν που έλαβε χώρα
κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή, συνέπεια του οποίου επέρχεται βλάβη στην υγεία ή απώλεια της ζωής του μισθωτού.

Τέτοια βλάβη μπορεί να θεωρηθεί τόσο η εμφάνιση ασθένειας που προκαλείται από γεγονός απρόβλεπτο και αιφνίδιο, όσο και η επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας, η οποία βαθμιαία καταλήγει στην εξασθένιση του ανθρώπινου οργανισμού λόγω της φύσης και των δυσμενών όρων της εργασίας. Καθοριστική σε κάθε περίπτωση είναι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ βίαιου συμβάντος και ατυχήματος, καθώς προϋποτίθεται ότι αυτό επέρχεται στον τόπο της εργασίας, κατά τη διάρκεια αυτής και συνδέεται με αυτήν.

Μία ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου στον εργασιακό χώρο, με ενδιαφέρον αυτό να αποζημιωθεί ως εργατικό ατύχημα.

Καταρχήν, η συγκοπή καρδιάς, δε δύναται να θεωρηθεί ως εργατικό ατύχημα, όταν ο μισθωτός εργαζόταν με ομαλές και κανονικές συνθήκες εργασίας, ούτε όταν αυτό προκαλείται από αιτία που δε συνδέεται αιτιωδώς με την εργασία, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο ζωής (π.χ. βαριά μέθη) ή την κατάσταση της υγείας (π.χ. παχυσαρκία, κάπνισμα) του εργαζομένου και έτυχε να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια αυτής.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που το έμφραγμα οφείλεται σε προϋπάρχουσα νόσο, η οποία επιδεινώθηκε λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας, είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση εργατικού ατυχήματος. Όπως προκύπτει από τη νομολογία, χαρακτηριστικές συνθήκες που μπορούν να θεωρηθούν δυσμενείς ή επιβαρυντικές είναι ο ψυχικός κλονισμός που υπέστη εργαζόμενος λόγω επιθέσεως υφισταμένου, η καταπόνηση λόγω υπερωριακής εργασίας, το άγχος και η αγωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η γνώση του εργοδότη ως προς τη νόσο, διότι η άγνοια αυτού για την κατάσταση της υγείας του εργαζομένου δύναται να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό ενός τέτοιου συμβάντος ως εργατικού ατυχήματος, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν παραβιάζεται η υποχρέωση πρόνοιας.

Επομένως, η καρδιακή προσβολή συνεπεία της υπερβολικής προσπάθειας, ή της εξαντλητικής και εξουθενωτικής εργασίας, θεωρείται ότι αποτελεί εργατικό ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος δικαιούται τόσο αποζημίωση από τον εργοδότη (αν πρόκειται για ασφαλισμένο εργαζόμενο, αυτός δικαιούται τις ασφαλιστικές παροχές από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με ταυτόχρονη απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση αποζημίωσης), όσο και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

Πηγή: https://dimosio.gr