ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
January 31, 2021
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
January 31, 2021
Share

Διαφορετικές «ταχύτητες» απολύσεων ισχύουν για επιχειρήσεις- εργοδότες ανάλογα με το αν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, ή είναι πληττόμενοι, ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή έχουν λάβει Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Όπως επισημαίνει στο «Mononews», ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, οι επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή (έως 28-02-2021 με τα έως σήμερα δεδομένα), υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση απόλυσης αυτή είναι άκυρη. Δεν απαγορεύεται ωστόσο, να μειώσουν με απολύσεις τον αριθμό των εργαζομένων από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων. Εφόσον, δεν επιλέξουν το σύστημα των αναστολών έστω και έναν από τους εργαζόμενους τους για το μήνα Φεβρουάριο.

«Η διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα σε πληττόμενους και κλειστούς με κρατική εντολή, ως προς τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, μετά την λήξη του μέτρου της αναστολής συμβάσεων, δημιουργεί δεσμεύσεις και εργαζόμενους δυο ταχυτήτων. Θα πρέπει η ρήτρα διατήρησης να επεκταθεί και στους κλειστούς με κρατική εντολή για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας», αναφέρει ο κ. Καρούζος.

Πληττόμενοι – επιχειρηματίες

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Φεβρουάριο για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή (έως 28/02/21 με τα έως σήμερα δεδομένα), υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του μηνός Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος χρήσης του μέτρου.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Η επιχείρηση υποχρεούταν να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ήταν υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούταν να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

 Επιστρεπτέα προκαταβολή 5:  Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, ζητούμενο παραμένει αν ο έλεγχος θα γίνει φωτογραφικά την 31/3/2021 για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 30/6/2021  για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 σε σύγκριση με το 1/9/2020 και 1/11/2021 αντίστοιχα ή αν θα πρέπει σε όλο το διάστημα που μεσολαβεί να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων ως προϋπόθεση επιστροφής του 50% της προκαταβολής. «Αν ισχύσει η φωτογραφική σύγκριση τότε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν σε απολύσεις το ενδιάμεσο διάστημα και επαναπρόσληψη την ημέρα της σύγκρισης», επισημαίνει.

Πρόγραμμα ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ – Αναγκαία η παράταση του

Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων- εργοδοτών που έχουν εναχθεί στο μέτρο κρίνεται θετικό ότι δόθηκε παράταση έως 28/2/2021. «Κρίνουμε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας δεν συνεπάγεται άλλωστε και την λήξη της επίδρασή της στην οικονομία», τονίζει ο κ. Καρούζος.

Δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ με προϋπόθεση να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον μηχανισμό και το είδος των φορολογικών βιβλίων.

«Λαμβάνοντας υπόψιν το άνοιγμα της αγοράς που συνεπάγεται αύξηση του κύκλου εργασιών και την σταδιακή επαναλειτουργία των τομέων παραγωγής άρα και πωλήσεων, η μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών αποκλείει πλήθος εταιρειών από την ένταξη τους στον μηχανισμό για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Κρίνεται έτσι απαραίτητη η αναπροσαρμογή του ποσοστού μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς οι συνέπειες για την αγορά εργασίας κρίνονται άκρως επικίνδυνες.

Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο απαγόρευσης απολύσεων των εργαζομένων που συμμετείχαν στο μηχανισμό για επαρκές χρονικό διάστημα μετά την λήξη ένταξης.

Τονίζουμε ότι όσο αναγκαία είναι  η διαχείριση και η ενίσχυση της αγοράς εργασίας κατά την περίοδο της καραντίνας άλλο τόσο θα πρέπει να είναι και την «περίοδο χαλάρωσης» των μέτρων και ανοίγματος της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η ανεργία θα εκτοξευθεί και οι συνέπειες θα είναι μη βιώσιμες», επισημαίνει ο κ. Καρούζος.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ: Αργυρώ Μαυρούλη