ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΔΕΥΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΙ OMERTΆ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
February 1, 2021
ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
February 2, 2021
ΟΧΙ OMERTΆ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
February 1, 2021
ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
February 2, 2021
Share

Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*

Αμοιβαίες μετατάξεις και αποσπάσεις σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Το πρόβλημα που απασχόλησε και απασχολεί εκατοντάδες νέοπροσληφθέντες σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), σχετίζεται με την δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης εντός διετίας από την πρόσληψή τους.

Το συγκεκριμένο θέμα επιχειρήθηκε αρχικά να λυθεί, με την ψήφιση του Ν.4635/2019, όπου το προβληματικά διατυπωμένο άρθρο 187 όριζε ότι: «Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ, με αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης» κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με βάση τον ως άνω Ν.4635/2019, έλαβε χώρα αρχικά η πρώτη αμοιβαία μετάταξη νεοπροσληφθέντων της προκήρυξης 3Κ/2018, μεταξύ υπαλλήλων της ΔΕΥΑ του Βοΐου Κοζάνης και της ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας. Το πλαίσιο της πρώτης αυτής αμοιβαίας μετάθεσης, ακολούθησαν μαζικά και άλλες αιτήσεις αμοιβαίων μετατάξεων ανά την χώρα.

Επειδή όμως τα διοικητικά συμβούλια στις κατά τόπους ΔΕΥΑ ερμήνευαν διαφορετικά τον συγκεκριμένο (ομολογουμένως δυσνόητο) νόμο και εξέδιδαν αντιφατικές αποφάσεις, το θέμα ρυθμίστηκε εκ νέου με το άρθρο 25 του Ν.4735/12-10-2020, σύμφωνα με το οποίο καθίσταται πλέον σαφέστερο, ότι κατά παρέκκλιση του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και κατ’εξαίρεση του άρθρου 74 του Ν. 4674/2020 (περί επταετούς δέσμευσης παραμονής σε ανταποδοτική υπηρεσία), είναι δυνατή πριν την παρέλευση διετίας από την πρόσληψή τους, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ.

Αυτό εν τοις πράγμασιν σημαίνει, ότι ακόμα και από την πρώτη ημέρα διορισμού σε ΔΕΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι  νεοπροσληφθέντες (εφόσον ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και εφόσον κατέχουν αμφότεροι τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν), επιτρέπεται να μεταταχθούν αμοιβαία, με απόφαση των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων προέλευσης και υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη των  Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση σχετιζομένων ΔΕΥΑ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις αμοιβαίες μετατάξεις, είναι εφικτές και οι αποσπάσεις υπαλλήλων ΔΕΥΑ σε άλλες ΔΕΥΑ, εντός της διετίας από την πρόσληψή τους: α. για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου του υπαλλήλου, του/της συζύγου του ή προσώπου με το οποίο έχει ά βαθμό συγγένειας καθώς και β. για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος  υπάλληλος Δημόσιας Υπηρεσίας (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ).


* Ο Δεληγιάννης Αντώνιος – Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.