ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ;
March 31, 2021
Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! SELF TEST: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
April 1, 2021
Share

Για την μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας απαντά ο συνεργάτης του Dnews εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

Οι θέσεις προσωπικού σε κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα διακρίνονται με βάση τον τίτλο σπουδών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Ο υπάλληλος, στη διάρκεια της υπηρεσίας του, μπορεί να αποκτήσει τίτλο σπουδών ανώτερο από αυτόν που είχε, όταν εισήλθε στο φορέα, όπου υπηρετεί. Τότε, μπορεί να ζητηθεί η υπηρεσιακή αναβάθμιση του υπαλλήλου, βάσει του νέου τίτλου σπουδών του, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας του ίδιου φορέα.

Η αναβάθμιση αυτή, που μπορεί να θεωρηθεί ως άτυπη μορφή προαγωγής, είναι μία εσωτερική μεταβολή, λαμβάνει δηλαδή, χώρα εντός του ίδιου φορέα, που διορίστηκε και τοποθετήθηκε ή μετατέθηκε ο υπάλληλος.

Οι προϋποθέσεις μετάταξης υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου φορέα είναι:

ο υπάλληλος να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά- συμπεριλαμβανομένου του τίτλου σπουδών- και ουσιαστικά προσόντα, τα προβλεπόμενα, δηλαδή για τον κλάδο/ειδικότητα της ανώτερης κατηγορίας.
να υπάρχει κενή οργανική θέση σε κλάδο/ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας του ίδιου φορέα. Αν δεν υφίσταται τέτοια κενή θέση ή υφίσταται σε άλλο φορέα, τότε δε μπορεί να γίνει μετάταξη.

Η διαδικασία της μετάταξης είναι η εξής:

Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα, όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μετάταξη. Αυτό σημαίνει ότι η μετάταξη διενεργείται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του υπαλλήλου, και όχι αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο.

Η αίτηση του υπαλλήλου εισάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεκτικά τόσο την καταλληλόλητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου, στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Κατόπιν, εκδίδεται η απόφαση – πράξη μετάταξης του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του ΝΠΔΔ και αν δεν υπάρχει, του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κρίσιμο είναι να τονιστεί πως γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δε δεσμεύει το όργανο, που αποφασίζει. Το αποφασίζον όργανο, όμως, πρέπει να λάβει υπόψιν του τη γνώμη το υπηρεσιακού συμβουλίου και, εάν αποφασίσει να αποκλίνει, οφείλει να το αιτιολογήσει ειδικώς.

Σύνηθες είναι η απόρριψη αιτήσεων μετάταξης με την επίκληση υπηρεσιακών αναγκών. Όμως, η γενικόλογη αναφορά σε υπηρεσιακές ανάγκες δεν αρκεί για να είναι επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση, αλλά θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού στον οικείο κλάδο, στο ποσοστό που καλύπτουν, στις οργανικές θέσεις, τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Χρονικοί περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις που ο υπάλληλος, κατά την υποβολή της αίτησης διορισμού του, κατέχει ήδη τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας, αλλά για κάποιους λόγους, συνήθως προσωπικούς, προτιμά θέση, που απαιτεί τίτλο σπουδών κατώτερης βαθμίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπάλληλος δε μπορεί επιτρεπτά να αιτηθεί μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, πριν παρέλθει οκταετία από το διορισμό του.

Αίτηση μετάταξης σε θέση κλάδου/ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας ενδέχεται να υποβάλλουν περισσότεροι υπάλληλοι. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι προς πλήρωση θέσεις είναι λιγότερες, προηγούνται εκείνοι οι υπάλληλοι, που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών, και ακολουθούν οι υποψήφιοι, που κατέχουν τίτλο σπουδών, που προβλέπεται ως επικουρικό προσόν διορισμού. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.

Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου, στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό, με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr