ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ “ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ “ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
April 30, 2021
ΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
May 4, 2021
Share
Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο

Είναι γεγονός  πως η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έχει βρεθεί, και όχι άδικα στο προσκήνιο των ασφαλιστικών ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τους αρμόδιους φορείς του e-ΕΦΚΑ, καθώς αφορά πλήθος συνταξιούχων. Ως συνέπεια αυτού, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίων με τις  οποίες εδόθησαν περαιτέρω ρυθμιστικές οδηγίες ώστε να  “ανοίξει” ο δρόμος  της αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου ασφάλισης και, κατ΄ επέκταση, της επιστροφής στους συνταξιούχους των καταβληθεισών εισφορών κατά τη απονομή της σύνταξης.

Είναι χρήσιμο, πρωτίστως, να γίνει αντιληπτή η εννοιολογική διαφορά των όρων της παράλληλης ασφάλισης και παράλληλης απασχόλησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 Ν 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με  τις διατάξεις του αρ. 22 Ν 4670/2020 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 36Α παρ. 1 και 2 Ν4670/2020, παράλληλη ασφάλιση ονομάζεται η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως την 31.12.2016 σε δύο ή περισσότερους φορείς  ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ,  λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι  απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σε κάθε ένα ενταχθέντα φορέα, ενώ παράλληλη απασχόληση  ονομάζεται  η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί μετά την 1.1.2017, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ περισσότερες της μίας ασφαλιστικές εισφορές (πολλαπλή καταβολή εισφορών) για την εκ παραλλήλου άσκηση: α) μισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β) μισθωτής εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης και γ) αυτοτελούς και ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικού επαγγέλματος. Κατά την παράλληλη ασφάλιση τα χρονικά διαστήματα αυτής θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης, σε αντίθεση με την παράλληλη απασχόληση που τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης αποτελούν ενιαίο χρόνο.

Είναι σημαντικό να λεχθεί, λαμβανομένου υπόψιν και του υπ΄ αριθμόν Σ23/1/75268/1.3.2021 γενικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ πως, κατά την υποβολή της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το διανυθέν μετά την 1.1.2017 χρονικό διάστημα στον e-ΕΦΚΑ, για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η επιλογή είναι δεσμευτική και δηλώνεται, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κατά την εξέταση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης άλλων πρώην φορέων, διαπιστώθηκε ότι, μέχρι την έκδοση της Εγκυκλίου 50/2020, δεν υπήρξε ενιαία ενημέρωση των ασφαλισμένων, αναφορικά με την αδυναμία συνυπολογισμού χρόνων ασφάλισης άλλων πρώην φορέων που δεν είχαν δηλωθεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης. Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καθώς οι ασφαλισμένοι υπέπεσαν σε συγγνωστή πλάνη, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13/5/2016 και μετά χωρίς τον συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης άλλου πρώην φορέα δύνανται να συνυπολογίσουν το χρόνο αυτό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, με αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης, εφόσον έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 50/2020, δηλαδή μέχρι 8/12/2020 με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων από την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο χρόνος παράλληλης απασχόλησης (διανυθείς χρόνος μετά την 1.1.2017), καθώς και ο χρόνος ασφάλισης (διανυθείς χρόνος έως 31.12.2016) πρώην φορέα, με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, λαμβάνονται υποχρεωτικά κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Οι ανωτέρω χρόνοι λαμβάνονται υπόψη: α) είτε για τη θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λήψης προσαύξησης για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016 χρόνο, β) είτε για θεμελίωση δύο συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης σε καθένα από αυτά, γ) είτε για θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και λήψης προσαύξησης για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016 χρόνο.

Σε εκκρεμότητα, ωστόσο, λόγω έλλειψης περαιτέρω ρυθμιστικών οδηγιών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παραμένουν τα αιτήματα όσων συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13/5/2016, ζητώντας να τους συνυπολογιστεί χρόνος ασφάλισης άλλου πρώην φορέα που δεν είχαν ζητήσει κατά την αρχική αίτηση τους για συνταξιοδότηση ή αρχικά τον είχαν ζητήσει και μεταγενέστερα παραιτήθηκαν, καθώς και να αξιοποιηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισής τους που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη συνταξιοδότηση.

Για τα ερωτήματα σας σχετικά με ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.


* Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού τους.